Cristin-prosjekt-ID: 543036
Sist endret: 5. juli 2017, 11:18

Cristin-prosjekt-ID: 543036
Sist endret: 5. juli 2017, 11:18
Prosjekt

Symptom prevalence in selected patient cohorts

prosjektleder

Anne Kari Knudsen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag

Emneord

Tegn og symptomer • Klinisk kreftforskning • Lindrende behandling

HRCS-helsekategori

 • Kreft
 • Hjerte og kar
 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2013 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Symptom prevalence in selected patient cohorts

Vitenskapelig sammendrag

Mål. Målet med studien er å kvantifisere forekomst og alvorlighetsgrad av smerte, kakeksi og depresjon i ulike pasientgrupper ved St. Olavs Hospital. De aktuelle pasientgruppene er kreftpasienter, pasienter med KOLS, pasienter med hjertesvikt og innlagte pasienter ved Øya Helsehus. Studien vil gi nyttig informasjon om omfanget av alvorlige symptomer i de ulike pasientgruppene, og oppdatere en lignende studie foretatt blant kreftpasienter i 2008 (kun smerteprevalens). Av spesiell interesse er det å sammenligne symptomprevalens og alvorlighetsgrad mellom de ulike pasientgruppene. Resultatene vil også gi en indikasjon på behandlingskvalitet. I tillegg vil studien kunne gi innsikt i sammenhenger mellom symptomer. Det forventes at resultatene fra studien vil bidra i til å forbedre den symptomlindrende behandlingen for alle pasientgruppene og at studien vil være nyttig i arbeidet med å utvikle standardiserte pasientforløp.

Bakgrunn. Kreftsykdom følges ofte av smerter og andre symptomer som kan redusere livskvaliteten til en kreftpasient. Man tilstreber derfor å gi så optimal lindrende behandling som mulig. Likevel viser forskning at forekomst av smerte og andre symptomer fremdeles er relativt høy. Samtidig ser man at andre pasientgrupper også plages med lignende symptomer. At kreftsykdom kan medføre alvorlige symptomer er godt kjent og et tema som får mye oppmerksomhet. Symptombyrden hos andre pasientgrupper er derimot kartlagt i mindre grad. I denne studien vil de samme kartleggingsverktøyene bli brukt i 3 ulike pasientgrupper: kreft-, KOLS- og hjertesviktpasienter; noe som tilrettelegger for en direkte sammenligning. Det er ikke kjent at dette er gjort tidligere.

Studieansvar. Studien er et felles initiativ fra Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital, Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge og European Palliative Care Research Centre (PRC), som har hovedansvaret for studien. Pasienter vil imidlertid også rekrutteres fra andre avdelinger. Prosjektgruppen har derfor medlemmer fra hver deltakende avdeling; disse står i hovedsak ansvarlig for tilrettelegging og praktisk gjennomføring ved sine avdelinger.

Datainnsamling. Studien baserer seg i hovedsak på svar fra pasienter ved bruk av spørreskjema. Supplerende opplysninger vil hentes inn ved bruk av spørreskjema for helsepersonell. Spørsmålene omfatter pasientenes opplevelse av symptomer som er mer eller mindre vanlige ved aktuell sykdomstilstand. De aller fleste spørsmålene er hentet fra anerkjente og validerte kartleggingsverktøy. Prosjektmedarbeidere vil informere om studien og assistere pasientene under utfyllingen ved behov. Deltakelse er frivillig.

Publiseringsplan. Resultatene vil publiseres i vitenskapelige tidsskrift.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kari Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Erik T Løhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Cinzia Brunelli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sigrun Saur Almberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Sunil Xavier Raj

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Is it possible to detect an improvement in cancer pain management? A comparison of two Norwegian cross-sectional studies conducted 5 years apart?

Thronæs, Morten; Raj, Sunil; Brunelli, Cinzia; Almberg, Sigrun Saur; Vagnildhaug, Ola Magne; Bruheim, Susanna; Helgheim, Birgit; Kaasa, Stein; Knudsen, Anne Kari. 2016, Supportive Care in Cancer. TUMORI, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1