Cristin-prosjekt-ID: 543250
Registrert av: SPREK Sist endret: 10. januar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 543250
Registrert av: SPREK Sist endret: 10. januar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Persontilpasset behandling av pasienter med lokalavansert brystkreft basert på molekylære prediktive biomarkører (PETREMAC studien)

prosjektleder

Hans Petter Eikesdal
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

  • Helse Fonna HF
  • Helse Førde HF
  • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1493

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 1. juni 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Persontilpasset behandling av pasienter med lokalavansert brystkreft basert på molekylære prediktive biomarkører (PETREMAC studien)

Populærvitenskapelig sammendrag

Til tross for fremskritt i de senere år er det fremdeles klart rom for forbedringer mtp medikamentell behandling av lokalavansert brystkreft. Vi ønsker med denne studien å prospektivt teste om persontilpasset kreftbehandling, basert på både nye og mer tradisjonelle, predefinerte biomarkører, vil bedre behandlingsrespons/overlevelse hos pasienter med lokalavansert brystkreft. Pasientene stratifiseres til behandlingsgruppe basert på TP53 mutasjonsstatus og Ki67 status, samt hormonreseptor og HER2 analyse før oppstart av behandling. Vi vil implementere de mest lovende målrettede terapeutika, palbociclib, pertuzumab og PARP-hemmeren olaparib for pasienter med utvalgte genetiske subtyper av brystkreft. Målsetning: Identifisere nye prediktive markører for behandlingseffekt, samt oppnå forbedret behandlingsrespons og overlevelse hos pasienter med lokalavansert brystkreft gjennom moderne, persontilpasset kreftbehandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Petter Eikesdal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1