Cristin-prosjekt-ID: 543283
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543283
Registrert av: REK Sist endret: 6. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Brukarmedverknad innan psykisk helse

prosjektleder

Kari Eldal
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/30

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2015 Slutt: 1. mars 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukarmedverknad innan psykisk helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Føremålet med denne studia er å skape kunnskap som kan bidra til at ei innlegging innanfor psykisk helse inngår i ein meiningsfull heilskap i betringsprosessar. I tillegg skape kunnskap som kan auke kvaliteten på miljøterapi, samt å auke god brukarmedverknad. Studien vil også sjå på korleis eit tilbakemeldingssystem kan auke brukarmedverknaden hjå inneliggande pasientar. I dette prosjektet vil det bli nytta kvalitativ metode. Det er danna ei medforskargruppe som består av 7 personar som sjølv har erfart å vere pasient innanfor psykisk helsevern. Desse medforskarane og 4 forskarar har i fellesskap utvikla forskingsspørsmål, intervjuguide, design og metode på studia. Datainnsamling vil starte våren 2016. Det er planlagt å utførte djupneintervju med pasientar som er innlagt ved ei psykiatrisk avdeling. Intervjua vil bli gjennomført medan pasientane er innlagt i avdelinga samt ca 3 mnd etter utskriving. Intervjua vert analysert med kvalitative vitskaplege metodar.

Tittel

Brukarmedverknad innan psykisk helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Føremålet med denne studia er å skape kunnskap som kan bidra til at ei innlegging innanfor psykisk helse inngår i ein meiningsfull heilskap i betringsprosessar. I tillegg skape kunnskap som kan auke kvaliteten på miljøterapi, samt å auke god brukarmedverknad. Studien vil også sjå på korleis eit tilbakemeldingssystem kan auke brukarmedverknaden hjå inneliggande pasientar. I dette prosjektet vil det bli nytta kvalitativ metode. Det er danna ei medforskargruppe som består av 7 personar som sjølv har erfart å vere pasient innanfor psykisk helsevern. Desse medforskarane og 4 forskarar har i fellesskap utvikla forskingsspørsmål, intervjuguide, design og metode på studia. Datainnsamling vil starte våren 2016. Det er planlagt å utførte djupneintervju med pasientar som er innlagt ved ei psykiatrisk avdeling. Intervjua vil bli gjennomført medan pasientane er innlagt i avdelinga samt ca 3 mnd etter utskriving. Intervjua vert analysert med kvalitative vitskaplege metodar.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Eldal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1