Cristin-prosjekt-ID: 543433
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543433
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenlikning av monitoreringsformer ved traumatisk blødning

prosjektleder

Aslaug Christine Gaarder
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1601

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2015 Slutt: 31. mai 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenlikning av monitoreringsformer ved traumatisk blødning

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med iTACTIC er å gi svar på om bruk av dynamiske koagulasjonsmålinger -Viscoelastic Hemostatic Assays (VHA)- i monitoreringen av transfusjonsbehandlingen ved kritisk blødning etter alvorlig skade gir et bedre behandlingsresultat enn bruk av vanlige koagulasjonsprøver. Studien vil primært se på overlevelse uten massiv blodoverføring, men også på overlevelse generelt, tid til blødningsstopp, behovet for blodprodukter og koagulasjonsfremmende medikamenter, i tillegg til behovet for intensivbehandling, kompliksajoner, lengde på sykehusopphold og livskvalitet ved og etter utskrivelse. iTACTIC er en prospektiv, randomisert kontrollert multisenter studie (RCT) og vil inkludere voksne traumepasienter som trenger blodtransfusjoner umiddelbart ved innleggelse i sykehus. Inkluderte pasienter vil bli randomisert til å få transfusjonsbehandlingen monitorert enten vha vanlige koagulasjonsprøver eller vha VHA.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aslaug Christine Gaarder

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1