Cristin-prosjekt-ID: 544350
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544350
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldre

prosjektleder

Hege Kersten
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/425

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldre

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi trenger mer kunnskap om legemiddelsikkerhet hos eldre med polyfarmasi. I en nylig gjennomført legemiddelstudie av akutt syke eldre i Vestfold viste vi at 13,4 % av de 232 inkluderte pasientene ble lagt inn med uhensiktsmessig polyfarmasi, og at disse hadde signifikant lavere håndgrepsstyrke sammenliknet med resten av pasientene. Sammenhengen mellom uhensiktsmessig polyfarmasi og redusert håndgrepsstyrke var signifikant også etter å ha justert for sykelighet, alder og kjønn. Dette funnet er interessant fordi håndgrepsstyrke i tillegg til å være et mål på muskelstyrke, også er en god universell markør for eldres skrøpelighet og generelle helse. Håndgrepsstyrke har også vist seg å være en uavhengig prediktor for død i ulike eldre populasjoner. Vi ønsker derfor å undersøke sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler/uhensiktsmessig polyfarmasi og håndgrepsstyrke nærmere i flere studiekohorter samt i et større datamateriale, i en retrospektiv observasjonsstudie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hege Kersten

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Telemark HF
1 - 1 av 1