Cristin-prosjekt-ID: 544578
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544578
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tidspunkt for kirurgi etter stråle- og cellegiftbehandling for spiserørskreft, NeoRes II studien

prosjektleder

Geir Olav Hjortland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1938

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2015 Slutt: 1. januar 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidspunkt for kirurgi etter stråle- og cellegiftbehandling for spiserørskreft, NeoRes II studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Kreft i spiserøret er en alvorlig sykdom med dårlig prognose. Operasjon regnes som beste behandling med kurativt siktemål, men selv etter operasjon er 5- års overlevelse ofte rapportert ved forskjellige sentra kun 20-40%. Det er i dag standard å tilby neoadjuvant (før kirurgi) kjemoradioterapi (CRT). Dette har vist å bedre overlevelse og resultat etter kirurgi. Denne studien søker å belyse optimalt operasjonstidspunkt etter slik neoadjuvant behandling. Det er ikke gjort prospektive randomiserte undersøkelser for å undersøke forskjellige operasjonstidspunkt. Såkalt komplett patologisk respons i operasjonspreparatet (pCR) har vist å korrelere med overlevelse i flere studier. Retrospektive studier har vist høyere pCR ved lengre ventetid mellom CRT og kirurgi. Vi ønsker å gjennomføre en multisenterstudie i Norge og Sveirge der man randomiserer mellom to forskjellige tidspunkt for operasjon etter gjennomført CRT, hhv 4-6 uker eller 10-12 uker. Primært endepunkt er pCR i operasjonspreparatet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Geir Olav Hjortland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1