Cristin-prosjekt-ID: 545495
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545495
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjertesviktpasienter med redusert nyrefunksjon, kardiorenale aspekter og effekt av etablert behandling

prosjektleder

Bård Waldum-Grevbo
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1449

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. august 2014 Slutt: 6. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjertesviktpasienter med redusert nyrefunksjon, kardiorenale aspekter og effekt av etablert behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Redusert nyrefunksjon er vanlig hos hjertesviktpasienter. Da pasienter med nyresvikt for en stor del er utelatt fra de store studiene som har lagt grunnlaget for moderne hjertesviktbehandling er det usikkerhet om effekt og sikkerhet av hjertesviktmedisiner hos de med redusert nyrefunksjon. Dette kan føre til at de i mindre grad får optimal behandling for sin hjertesvikt. Det norske hjertesviktregisteret har siden 2002 fortløpende inkludert polikliniske hjertesviktpasienter fra hele landet. Per desember 2012 var nær 7000 pasienter inkludert i registeret. Kliniske variable, laboratorieprøver og aktuell behandling er innrapportert på flere tidspunkter og mortalitetsdata innhentes årlig. Ved bruk av avanserte statistiske metoder for korreksjon av konfunderende variable vil vi undersøke effekt og sikkerhet knyttet til bruk av hjertesviktmedikasjon hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Livskvalitet og etterspurte prognostiske prediktorer knyttet til nyrefunksjonen vil også bli analysert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bård Waldum-Grevbo

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1