Cristin-prosjekt-ID: 545643
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545643
Registrert av: REK Sist endret: 20. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kvinners psykiske og fysiske helse etter fosterdiagnostikk

prosjektleder

Siri Fuglem Berg
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2368

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. desember 2013 Slutt: 15. mai 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvinners psykiske og fysiske helse etter fosterdiagnostikk

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er ikke kjent om funn ved fosterdiagnostikk og det å utsettes for valget om abort kontra valget om å bære fram foster påvirker kvinners helse på sikt. Det er heller ikke kjent om måten veiledningen og oppfølgingen er utført på fører til forskjeller i psykisk velvære hos de samme kvinner. Studiens hensikt er å innhente kunnskap om hvordan kvinner opplever prosessen og tiden i og etter svangerskapet. Studien er todelt. Første del innebærer spørreskjemaer med standardiserte skjemaer for kartlegging av helse, og med tillegg av spørsmål vedrørende veiledning, diagnostikk og oppfølging. Andre del vil bestå av dybdeintervju av 8 samtykkende deltakere, med fokus på veiledning, diagnostikk og oppfølging/behandling. Ønsket er å få bedre kunnskap om måten fosterdiagnostiske funn og påfølgende valg preger kvinnene videre, samt få et innblikk i hvordan veiledning og oppfølging oppleves, om hva som er bra og hva som kan forbedres.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Fuglem Berg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1