Cristin-prosjekt-ID: 546265
Registrert av: SPREK Sist endret: 21. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 546265
Registrert av: SPREK Sist endret: 21. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Symptomprevalens i ulike pasientgrupper

prosjektleder

Stein Kaasa
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

  • Ålesund sjukehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/896

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 19. august 2013 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Symptomprevalens i ulike pasientgrupper

Populærvitenskapelig sammendrag

På tross av satsning på lindrende behandling er forekomst av smerte og andre symptomer fremdeles høy blant kreftpasienter. Samtidig ser man at andre pasientgrupper også plages med lignende symptomer, men at symptombyrden ikke er kartlagt i lignende grad som blant kreftpasienter. I denne studien vil de samme kartleggingsverktøyene bli brukt for ulike pasientgrupper, noe som tilrettelegger for en direkte sammenligning. Det er ikke kjent at dette er gjort tidligere. Målet med studien er å kvantifisere forekomst og alvorlighetsgrad av smerte, kakeksi, fatigue og depresjon hos pasienter med kreft, KOLS og hjertesvikt og innlagte pasienter ved Øya Helsehus. Resultatene vil gi informasjon om omfanget av alvorlige symptomer i de ulike pasientgruppene, og med det også gi en indikasjon på behandlingskvalitet. Studien vil også bidra i arbeidet med å forbedre den symptomlindrende behandlingen for alle pasientgruppene, og være nyttig i utviklingen av standardiserte pasientforløp.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Stein Kaasa

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1