Cristin-prosjekt-ID: 547391
Registrert av: REK Sist endret: 21. august 2018 12:34

Cristin-prosjekt-ID: 547391
Registrert av: REK Sist endret: 21. august 2018 12:34
Prosjekt

Yrkestilfredshet og arbeidsbelastning: Ansatte i kommunale vs. institusjonaliserte omsorgstjenester for domfelte personer med psykisk utviklingshemning

prosjektleder

Erik Søndenaa
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/1321

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. september 2011 Slutt: 1. september 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Yrkestilfredshet og arbeidsbelastning: Ansatte i kommunale vs. institusjonaliserte omsorgstjenester for domfelte personer med psykisk utviklingshemning

Populærvitenskapelig sammendrag

Så mange som en av tre omsorgsarbeidere opplever stressnivå som svarer til et psykisk helseproblem. Fokus på denne gruppen yrkesaktive har vokst, men enighet om forståelse og forklaring av hva som medfører slitasje og arbeidsglede er ikke etablert. Stress blir ofte sett i sammenheng mellom personlige forhold og ytre forhold. For en rekke omsorgstiltak rettet mot utviklingshemmede, utgjør dessuten klientens utfordrende atferd en vesentlig stressfaktor. Temaet er i liten grad berørt i norske studier selv om Statens Arbeidsmiljøinstitutt (2008) oppgir at de aktuelle yrkesgruppene rangerer svært høyt hva gjelder eksponering for volds-/ trusselsituasjoner, med opp mot 50 % månedlig insidens. Omsorgspersonellet knyttet til domfelte personer med psykisk utviklingshemning kan være utsatt for psykologisk stress og forholdet mellom yrkestilfredshet- og belastning har vært lite omtalt. Målet med dette prosjektet vil være å finne sammenhenger og dynamikk for disse faktorene hos de ansatte

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Job stress, burnout and job satisfaction in staff working with people with intellectual disabilities: community and criminal justice care.

Søndenaa, Erik; Whittington, Richard; Lauvrud, Christian; Nonstad, Kåre. 2015, Journal of intellectual disabilities and offending behaviour. UoL, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel

Resilience and Professional Quality of life in staff working with People with Intellectual Disabilities and Offending Behavior in Community based and Institutional settings.

Søndenaa, Erik; Lauvrud, Christian; Sandvik, Marita; Nonstad, Kåre; Whittington, Richard. 2013, Health Psychological Research. UoL, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2