Cristin-prosjekt-ID: 550578
Sist endret: 4. september 2017, 09:54

Cristin-prosjekt-ID: 550578
Sist endret: 4. september 2017, 09:54
Prosjekt

Adopsjon som barneverntiltak

prosjektleder

Marit Skivenes
ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emneord

Barnevern • Lovgivning • Beslutningstaking • Førstelinjetjeneste • Adopsjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Adopsjon som barneverntiltak

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet «Adopsjon som barneverntiltak» har som overordnet formål å undersøke hvordan lovgivningen om adopsjon blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet har videre som formål å danne et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak, og også belyse beste praksis og identifisere faktorer som kan hjelpe beslutningstakere å vurdere tiltak for langtidsplasserte barn. 

Tre overordnede hovedproblemstillinger skal studeres i prosjektet:

 1. Hva er beslutningsgrunnlagets hovedinnhold i adopsjonssakene etter barnevernloven?
 2. Hva kjennetegner de barneverntjenestene som benytter seg mest av adopsjon? Hva er utfordringene/ barrierene for økt bruk av adopsjon som barneverntiltak? Hvilke særlige utfordringer finns med tanke på et kulturelt perspektiv på adopsjon av barn med minoritetsetnisk bakgrunn?
 3. Hvilke faktorer kan hjelpe barneverntjenesten for vurdering av adopsjon på et tidlig tidspunkt? Hva er beste praksis på område «adopsjon som barneverntiltak» i Norge? Peke på hvordan funnene i forsknings-prosjektet kan brukes i faglige anbefalinger.

 

Det foreligger svært lite forskning om adopsjon som barneverntiltak både i Norge og internasjonalt, men den forskningen som foreligger tilsier imidlertid med få unntak at adopsjon gir bedre resultat for barnet når barnets livssituasjon vurderes som tenåring og ung voksen. Dette prosjektet vil bidra til økt kunnskap om adopsjon i barnevernet, og kunnskap om og i hvilken grad barnevernet tar i bruk adopsjon som barnevernstiltak, gjennom blant annet studier av beslutningsgrunnlaget som finnes i barnevernssaker der adopsjon er foreslått. Resultatet av forskningsprosjektet skal kunne gi direktoratet (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) et grunnlag for å utarbeide faglige anbefalinger, retningslinjer og veiledere om riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Skivenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Øyvind Samnøy Tefre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Hege Beate Stein Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3