Cristin-prosjekt-ID: 551486
Sist endret: 19. januar 2021, 14:25

Cristin-prosjekt-ID: 551486
Sist endret: 19. januar 2021, 14:25
Prosjekt

Skole og konsert - fra formidling til dialog

prosjektleder

Kari Mette Holdhus
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emneord

skolekonsert

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skole og konsert - fra formidling til dialog

Populærvitenskapelig sammendrag

Om prosjektet Konsert og skole – fra formidling til dialog (DiSko)

Kulturtanken har ansvaret for å tilby konserter til barn i norske skoler og skal

 • Basere sitt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Initiere forsknings- og utviklingsarbeid, og stimulere til og samarbeide med ulike fagmiljøer om slikt arbeid på regionalt og nasjonalt nivå.
   

Forskningsprosjektet DiSko (2017 – 2020) er et innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge.

Gjennom DiSko vil vi finne ut hvordan en kan produsere og distribuere konserter og annen kunst for elever i skolen på en slik måte at det kan oppstå eierskap hos alle deltakere. Den faglige tilnærmingen tar utgangspunkt i at besøkende skolekonserter må være godt integrert i skolenes daglige planer og aktiviteter, og at læreren skal være en likestilt profesjonell samarbeidspartner i utforming og gjennomføring av prosesser og produksjoner som tilbys gjennom skolekonsertordningen.

Prosjektet foregår på skoler, der musikergrupper med produsent skal samarbeide med klasser og lærere om musikalske produksjoner på en nyskapende og dialogorientert måte. Dette arbeidet skal gi et forskningsbasert grunnlag for hvordan en produserer skolekonserter og annen kunst for elever.

Prosjektets problemstilling: Hvordan kan dialogorienterte konsertpraksiser utformes og utvikles på̊ en slik måte at de lettere kan integreres meningsfullt og profesjonelt i skolers daglige virksomhet, og hvordan kan skoler legge til rette for at en slik integrering kan finne sted i arbeid med læring og dannelse?

Forskerne vil produsere retningsgivende materiale gjennom prosessene, som vil utvikles på bakgrunn av analyse og forskningsrapporter. Parallelt med konsertproduksjonsaktivitetene vil det foregå kontinuerlig implementering og diskusjon i Kulturtankens organisasjonen og mellom prosjektet og representanter for organisasjonen om endringer i den ordinære praksisen. En interaktiv webside vil være en sentral komponent i kommunikasjonen, både med representanter for organisasjonen og med omverdenen. Etter som prosjektets resultater blir synlige, vil websiden også tilby en verktøykasse, der kunstnere og produsenter som ønsker å arbeide dialogisk med produksjoner for elever vil finne prototyper for produksjoner og eksempler på arbeidsmåter og prosesser.

Prosjekteier: Kulturtanken

Research partner: CASE-center, Høgskulen på Vestlandet  www.casecenter.no

Prosjektansvarlig i Kulturtanken: Egil Rundberget

Prosjektleder HVL:  Førsteamanuensis Kari Holdhus, CASE

Forskningsleder HVL: Professor Magne Espeland, CASE

Forsker i prosjektet: Høgskolelektor Synnøve Kvile

Finansiering: Forskningsrådets FINNUT-program

Tidsramme: 2017-2020

Forskningsdeltakere: 4 skoler, musikere og produsenter 2017-h2018. 4 nye skoler h2018-2019

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet foregår på skoler, der musikergrupper med produsent samarbeider med klasser og lærere om musikalske produksjoner på en nyskapende og dialogorientert måte. Dette skal gi et forskningsbasert grunnlag for hvordan en produserer skolekonserter og annen kunst for elever. Problemstilling: Hvordan kan dialogorienterte konsertpraksiser utformes og utvikles på en slik måte at de lettere kan integreres meningsfullt og profesjonelt i skolers daglige virksomhet, og hvordan kan skoler legge til rette for at en slik integrering kan finne sted i arbeid med læring og dannelse?
Forskerne vil beskrive "feltportrett" (kvalitativt) og også måle elevers holdninger til skolekonsertbesøk gjennom kvantitative tester. Tidligere forskning peker på at kunstbesøk i skolen sjelden er forankret i skolehverdagen, og at lærere og elever mangler eierskap til kunstbesøka. DiSko vil finne ut hvordan en kan produsere og distribuere konserter og annen kunst for elever i skolen på en slik måte at det kan oppstå eierskap hos alle deltakere. DiSko har som utgangspunkt at dette best gjøres på bakgrunn av likeverdige relasjoner, og prosjektet tar et slikt utgangspunkt for praktiske innovasjonsprosesser om konserter mellom lærere, elever og musikere. Forskerne vil produsere retningsgivende materiale gjennom prosessene, som vil utvikles på bakgrunn av analyse og forskningsrapporter. Parallelt med konsertproduksjonsaktivitetene vil det foregå kontinuerlig implementering og diskusjon i organisasjonen og mellom prosjektet og representanter for organisasjonen om endringer i den ordinære praksisen. En interaktiv webside vil være en sentral komponent i kommunikasjonen, både med representanter for organisasjonen og med omverdenen. Etter som prosjektets resultater blir synlige, vil websiden også tilby en verktøykasse, der kunstnere og produsenter som ønsker å arbeide relasjonelt med produksjoner for elever vil finne prototyper for produksjoner og eksempler på arbeidsmåter og prosesser.

Metode

Innovasjonsprosjektets forskningsdesign og metode er primært av kvalitativ art, men med viktige innslag av kvantitativ forskning. Samlet er derfor DiSko-prosjektets design beskrevet som ”mixed methods” med hovedvekt på kvalitative metoder (Creswell & Clark 2011, s. 53 ff). I noen grad vil vi anvende kvantitative metoder i form av spørreskjema til elever, og pre- og posttester av elever angående holdninger, emosjoner og opplevelser knyttet til læreprosesser før og etter deltakelse i innovasjonsprosjektet (Bandura 1997). Instrumentet vi planlegger å bruke, “Achievement Emotions Questionnaire” (AEQ) (Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld, & Perry, 2011), er  aktuelt på bakgrunn av fokuset på betydningen av det emosjonelle og sosiale for kognitiv læring (OECD 2015, NOU 2014:, NOU 2015: 8- Ludvigsenutvalget) Ved bruk av video vil vi dokumentere pågående prosesser og hendelser. Videoene vil bli transkribert og analysert ved hjelp av interaksjonsanalyse (Jordan & Henderson, 1995) og legges opp etter Erickssons (1992) modell for slik analyse. Metodevalg og design er også inspirert av didaktisk designforskning (DDF), som springer ut fra ulike tradisjoner innen pedagogisk utviklingsarbeid (Plomp & Nieveen, 2007, s. 13). Et ’mixed methods’ design er godt egnet til å forskningsbasere innovasjonsprosjekter ved å undersøke, beskrive, evaluere og måle virkningen av innovasjoner i komplekse praksiser. DiSko-prosjektets innovasjonskarakter tilsier at forskningsdesignet utformes som et multi-fase design, som ”….combines both sequential and concurrent strands over a period of time that the researcher implements within a program of study addressing an overall program objective” (Creswell & Clark 2011, s. 72). Inspirert av tradisjonen innen didaktisk designforskning (educational design research) (McKenney & Reeves, 2012) vil DiSko prosjektet også legge vekt på bruken av iterasjoner (gjentakelser) i ulike kontekster i form av utprøvinger som endres og innoveres underveis, refleksjon over erfaringer og designforslag knyttet til praksis, og utforming av disse som modeller og prototyper tilrettelagt for spredning og praktisk bruk. (McKenney & Reeves 2012, s. 13 ff). 

Tittel

School and concert - from Transmission to dialogue

Populærvitenskapelig sammendrag

DiSko´s point of departure is that shared ownership emerges through equity-based relations, and our practical innovation processes will be grounded in this belief.  From the practical iterations of concert productions, researchers will develop analysis and research reports, and parallel to the concert production activities, a continuous implementation and discussion will take place. An interactive website will be a central component in the communication between researchers, musicians, teachers and users, other interested persons and organizations.

Funding:  Norwegian Research council (NFR)

Project owner: Arts for Young Audiences Norway (AYAN)

Research partner: CASE center, at Stord/Haugesund University College

DiSko is an innovation project intending to innovate school concert practices produced  and implemented nationally by Arts for Young Audiences Norway (AYAN) and regional partners in Norway. The project will innovate an established practice through research based innovation procedures in order to respond to challenges connected to school ownership and school integration. This research-based innovation work  will be carried out over four years with a selection of schools and groups of musicians and producers from NCA within a budget of 7.4 mill NOK. The DiSko project will develop and try out alternative concert forms, which to a greater degree can be experienced and shared by pupils, teachers as well as musicians. Our research questions are:

 • How can dialogue based concert practices be produced in order to be integrated as meaningful and professional elements in school´s everyday life?
 • How can schools facilitate such integration in their work with teaching, learning and Bildung?
 •  

Tittel

Skole og konsert - fra formidling til dialog

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Mette Holdhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Inaktiv cristin-person

Jonas Cisar Romme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Roy Aksel Waade

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
Inaktiv cristin-person

Synnøve Kvile

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Magne Ingolv Espeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

DiSkometoden - dialogbasert kunstner-lærersamarbeid.

Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar; Espeland, Magne; Rundberget, Egil. 2021, HVLDigitale læremidler

Kan kunstnere og lærere samarbeide?

brandsborg, Erik; Holdhus, Kari Mette. 2020, HVLIntervju

Bratt læringskurve, men givende samarbeid mellom musikere og skoler.

brandsborg, Erik; Holdhus, Kari Mette. 2020, HVLIntervju

Musikk-DKS vil ha lærarar med på laget.

Helleve, Kjartan; Holdhus, Kari Mette. 2020, HVLIntervju

Skole og konsert – fra formidling til dialog. Sluttrapport fra et innovasjonsprosjekt.

Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar; Espeland, Magne. 2021, HVLRapport
1 - 5 av 37 | Neste | Siste »