Cristin-prosjekt-ID: 551613
Sist endret: 17. desember 2018 14:27

Cristin-prosjekt-ID: 551613
Sist endret: 17. desember 2018 14:27
Prosjekt

Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud
ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 226985

Tidsramme

Aktivt
Start: 11. september 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å studere sammenhengen mellom normal personlighet, patologiske personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser gjennom en longitudinell, populasjonsbasert tvillingstudie. Tvillingstudier er godt egnet til å undersøke årsaksmekanismer. Vi har tidligere målt ulike psykiske symptomer hos over 8000 tvillinger. Hos ca. 2800 av disse ble psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser (DSM-IV) undersøkt ved hjelp av strukturerte intervjuer. Omtrent 10 år senere, ble utvalgte vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser undersøkt på nytt hos 2300 tvillinger. Normal personlighet og patologiske personlighetstrekk (som definert i DSM-5) ble også målt. Vi har nå beriket datasettet ytterligere, ved å samle informasjon om bruk og misbruk av lovlige og ulovlige rusmidler som koffein, alkohol, nikotin og cannabis, samt bruk av andre illegale rusmidler mer enn 10 år senere. I tillegg til dette identifiserer vi rusmiddellidelser i primær og spesialisthelsetjenesten ved å koble datasettet til Kontroll og utbetalinger av helserefusjoner (NPR). Reseptregisteret vil bli brukt til å identifisere misbruk av reseptbelagte legemidler. Data fra statistisk sentralbyrå gir informasjon om demografi, sosioøkonomisk status og psykiske lidelser slik de fremkommer som diagnoser ved sykefravær og uførhet. I samarbeid med Virginia Institute of Psychiatric and Behavioral Genetics bruker vi genetisk epidemiologiske metoder for å utforske det komplekse longitudinelle forholdet mellom normal personlighet, dysfunksjonelle personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og initiering av bruk og overgang til symptomer på rusmiddellidelser. Vi vil også bruke populasjonsbasert registerinformasjon for å vurdere konsekvensene av rusmiddelbruk og lidelser.

 

Tittel

Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

Populærvitenskapelig sammendrag

The main aim of the project is to study the relationship between normal personality, pathological personality traits, and personality disorders and symptoms of licit and illicit substance use and use disorders in a population-based twin study. Twin studies are well suited to investigate casual mechanisms. We have previously measured various mental health symptoms in more than 8000 twins. In 2800 of these, DSM-IV mental disorders and personality disorders were assessed using structured interviews. Approximately 10 years later, selected mental disorders including personalitydisorders were re-investigated in 2300  twins. Normal personality and pathological personality traits (according to DSM-5) have also been assessed. We have now enriched the dataset even further, by collecting additional information on licit and illicit substance use and symptoms of use disorders for caffeine, alcohol, nicotine and cannabis and other illicit drugs more than ten years later. In addition to this we identify substance use disorders in the Primary health care and Specialized health services by linking the dataset to the Control and payment of health mergers (KUHR) and to the Norwegian Patient Registry (NPR). The Norwegian Prescription database will be used to identify use and absuse of prescription drugs. Data from the registries at Statistics Norway is providing objective information on demographics, socioeconomic status and psychosocial dysfunction, as well as diagnoses of mental disorders in Connection with sick leave and disability pension. In collaboration with Virginia Institute of Psychiatric and Behavioral Genetics we will apply state-of-the-art genetic epidemiological methods to explore the between normal personality, pathological personality traits and personality disorders and substance initiation and transition to symptoms of substance use disorders. We will also use popu We will also use population-based registry information to evaluate consequences of substance use and use disorders.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Charles Gardener

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Virginia Commonwealth University

Nathan Gillespie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Virginia Commonwealth University

Fartein Ask Torvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Nikolai Olavi Czajkowski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

A Parsimonious Explanation of the Resilient, Undercontrolled, and Overcontrolled Personality Types.

Rosenström, Tom Henrik; Jokela, Markus. 2017, European Journal of Personality. HY-HU, FHIVitenskapelig artikkel

Stressful life events, antisocial and borderline personality traits, and alcohol use disorder: a genetically informative mediation study.

Rosenström, Tom Henrik; Czajkowski, Nikolai Olavi; Ystrøm, Eivind; Krueger, RF; Aggen, Steven H.; Gillespie, Nathan A.; Eilertsen, Espen Moen; Reichborn, Ted; Torvik, Fartein Ask. 2017, 47th Behavior Genetics Annual Meeting. FHI, UIOVitenskapelig foredrag

Cannabis abuse possible cause of psychosis.

Ystrøm, Eivind. 2016, FHI, UIOIntervju

Genetic and Environmental Contributions to the Association Between Cannabis Use and Psychotic-Like Experiences in Young Adult Twins.

Nesvåg, Ragnar; Reichborn-Kjennerud, Ted; Gillespie, Nathan; Knudsen, Gun Peggy; Bramness, Jørgen Gustav; Kendler, Kenneth S; Ystrøm, Eivind. 2017, Schizophrenia Bulletin. FHI, DIAKONSYK, VCU, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4