Cristin-prosjekt-ID: 554565
Sist endret: 28. september 2017, 13:50

Cristin-prosjekt-ID: 554565
Sist endret: 28. september 2017, 13:50
Prosjekt

The governance of climate services: Improving knowledge networks for resilient and socially just societies (GovClimServices)

prosjektleder

Trond Vedeld
ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.910.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 2440018

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Meteorologi • Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emneord

Klimamodeller • Flernivåstyring • Klimatilpasning • Klimatjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 1. mars 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The governance of climate services: Improving knowledge networks for resilient and socially just societies (GovClimServices)

Populærvitenskapelig sammendrag

GovClimServices er et flerfaglig forskningsprosjekt som analyserer forutsetninger for effektiv styring/governance av klimatjenester i India. Prosjektperioden er fra 2015 til 2018. Prosjektet sammenlikner fire indiske agro-meteorologiske tjenester, både offentlige og private, hvordan de styres og hvorvidt de tilbyr lokale bønder en tilpasset og inkluderende tjeneste. Prosjektet har gjennomført feltarbeid i 3 landsbyer og blant fire tjenesteleverandører i Monsoon-beltet i India i delstaten Maharashtra. Prosjektet sammenlikner struktur og funksjon av det indiske offentlige klimatjenestesystemet med  det tilsvarende norske systemet.


Våre funn viser at de 4 klimatjenesteaktørene i India tilbyr en rekke ulike vær-, agronom-, markedsinfo-tjenester gjennom ulike kanaler overfor lokale bønder (sms, apper, nettsider, talemeldinger, bulletiner og radio/TV). Men disse tjenestene brukes i veldig ulik grad av bøndene som beslutningsverktøy, og vi finner en rekke gap/utfordringer i forhold til spredning, nøyaktighet og tilgjengelighet av tjenester i relasjon til bøndenes behov og ressurser. Informasjon om f. eks. mulig ekstremvær under innhøsting, market priser og skadedyr/behov for plantevern oppfattes som særlig nyttig. Kostnader ved bruk av ulike typer klima/agronom-tjenester er et anliggende for bøndene, inkludert tilgang på smarttelefon og internett. Kvinner synes ikke å abonnere på slike tjenester direkte, men får informasjon mer indirekte gjennom sine menn.
 
Det er mange likheter, og noen forskjeller, mellom det offentlige indiske og det norske landbruksmeteorologiske systemet. Her sammenlikner vi spesielt det store indiske offentlige systemet med det norske VIPS (Varsling Innen Plante Skadegjørere) som forvaltes av NIBIO i samarbeid med blant annet Meteorologisk institutt. Vi finner i begge land;

* Multi-nivå systemer som formidler landbruksmeteorlogisk kunnskap til bønder og veiledere gjennom et sett av produkter og kommunikasjonskanaler; den viktigste kunnskapsformidleren er offentlige meteorologiske institutter i begge land
* Informasjon om været/værvarsling overføres, mottas og integreres med agronomisk kunnskap (av landbruksekspertise) i begge land, uten kostnader gjennom det offentlige systemet, i hovedsak som en open access ressurs
* Effektiv koordinering av en rekke offentlige og private aktører på ulike nivå er en forutsetning for en god klimatjenestelevering; der det norske systemet omfatter en privat, selv-finansiert lokal veiledningstjeneste som arbeider tett med bøndene; det indiske systemet har særlige utfordringer i koordinering vertikalt og horisontalt mellom ulike aktører i kunnskapsnettverkene og særlig i relasjon til det offentlige veiledningssystemet
*I begge land har systemene utfordringer når det gjelder å trekke med bøndene i design og utforming av tjenestene, samtidig settes inn stadig nye tiltak i begge landi forsøk på å styrke to-veis kommunikasjon og involvering; det norske systemet er mindre hierarkisk, involverer færre byråkratiske nivå, og fokuserer mer på å bygge samarbeid og deltakelse fra bønder (og det er færre koordineringsutfordringer)

Vi finner at bedre interaksjon og dialog mellom tjenesteleverandører og bønder er en forutsetning for en bedre tilpasset tjeneste og mer effektiv opptak og bruk av kunnskap og informasjon i begge land. Et sterkere fokus på klimakunnskap og mer langsiktig klimainformasjon for landbruksplanleggere og veiledere vil i begge land være en forutsetning for et mer klimatilpasset landbruk. Dette er særlig et observert anliggende for India.

Vitenskapelig sammendrag

GovClimServices is a multi-disciplinary research project that analyses conditions for effective governance of climate services in India, running from 2015 to 2018. The project is a collaboration between the Norwegian Institute of Urban and Regional Research (NIBR-HiOA), the Energy and Resource Institute (TERI), the Norwegian Institute for Water Research (NIVA), and Department of Geosciences, University of Oslo (UiO).

The project compares four Indian agro-meteorological service systems, both public and private; how they are governed and if they provide rural farmers tailored and participatory services. The project has conducted field-work in rural villages in the Monsoon belt of India (Maharashtra), starting in June 2015 (in 3 villages and with 4 service providers).

The project also compares the structure and operations of the public Indian climate services system (IMD-GKMS) with the public-private Norwegian system.

The research findings suggest that a range of weather, agronomic and market info is offered by the service providers in India through a diversity of public and private actors, diverse channels of communication and products (sms, apps, websites, voice Messages, bulletins, radio/TV). Farmers subscribing to a given agro-weather service do value the information received, and take such information into farm decisions, especially in situations of extreme weather or risk of pest attacks. However, the general spread and knowledge of agro-met information is still quite low in the villages surveyed. A set of gaps/challenges in terms of accuracy and timeliness and accessibility were observed. The costs of various types of agro-weather services is a concern to the farmers. Women do not appear as subscribers to the agro-weather services, but may receive info through their men.

The research suggests that more interaction and dialogue between service providers and farmers is a precondition for more tailored services and more effective use and uptake of information among farmers in both countries. A stronger focus on medium-range and long-range climate knowledge for agricultural planners and extension agents would be warranted for a more adaptive agriculture to emerge.

 

 

Metode

The project combines qualitative and quantitative methods including a combination of survey data (household), interviews, workshops/focus groups, institutional and policy analysis, and climate/crop modelling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Vedeld

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Geir Heierstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet

Line Johanne Barkved

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for vannforskning

Ingrid Nesheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for vannforskning

Frode Stordal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »