Cristin-prosjekt-ID: 558910
Registrert av: REK Sist endret: 7. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 558910
Registrert av: REK Sist endret: 7. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nonverbale lærevansker og kompleks dissosiasjon: en kasusstudie om nonverbale lærevansker i kombinasjon med psykisk lidelse

prosjektleder

Erik Søndenaa
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1023

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2017 Slutt: 1. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nonverbale lærevansker og kompleks dissosiasjon: en kasusstudie om nonverbale lærevansker i kombinasjon med psykisk lidelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Følgende problemstilling ønskes belyst gjennom prosjektet: Hvordan kan nonverbale lærevansker komme til uttrykk hos voksne pasienter med samtidig psykisk lidelse, og hvilke konsekvenser gir dette for behandling og for forståelsen av fenomenene som oppstår? Metoden som vil benyttes er en kasusstudie med utgangspunkt i data fra observasjoner og samtaler med en aktuell pasient og opplysninger i pasientjournal. Metoden vil i denne sammenhengen brukes både beskrivende og tolkende. Den beskrivende delen vil ha fokus på pasientens perspektiv, mens den fortolkende delen har en hensikt om å illustrere, utfordre og videreutvikle eksisterende teori knyttet til pasienter med nonverbale lærevansker. Fenomenet nonverbale lærevansker antas å være lite kjent blant klinikere i psykisk helsevern, og dermed kan det være hensiktsmessig å illustrere hvordan slike vansker kan fremtre i en gjenkjennbar kontekst (i dette tilfellet en allmenpsykiatrisk poliklinikk), for å fremme forståelse av fenomenet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Hanne Solskinnsbakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 2 av 2