Cristin-prosjekt-ID: 560096
Sist endret: 29. oktober 2017 11:48

Cristin-prosjekt-ID: 560096
Sist endret: 29. oktober 2017 11:48
Prosjekt

InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi

prosjektleder

Elin Thygesen
ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi

Vitenskapelig sammendrag

Personer med utviklingshemming er i stor grad definert ut av arbeidslivet. Det er vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går direkte over på uførepensjon etter videregående skole. Prosjektet vil identifisere barrierer og behov for overgang fra skole til arbeidsliv og utvikle en ny tjenestemodell med ulike former for teknologistøtte. Hensikten er å utvikle tjenester og teknologi slik at personer med utviklingshemming kan benytte sine ressurser i arbeidslivet. Dette vil gi gevinst for den enkelte i form av bedre livskvalitet og for samfunnet i form av mindre utgifter og økt verdiskapning. Innovasjonen inneholder en systemisk del som innebærer endring i nåværende organisering og prosedyrer for overgang fra videregående skole til arbeidsliv. Den vil også inneholde teknologistøtte som kan nyttes i overgang fra skole til arbeid, og for utvikling av potensialet til den enkelte: prosess-støtte gjennom en digital samhandlingsplattform, hverdagsstøtte gjennom en kommunikasjonsløsning, arbeidssøke-støtte for å koble bruker og arbeidsgiver og støtteverktøy som gir assistanse i arbeidssituasjoner. Det er en utfordring å utvikle teknologi som skal inngå i individualiserte løsninger, i tillegg har personer med utviklingshemming særskilte utfordringer på grunn av redusert evne til læring. Derfor vil innovasjonene utvikles gjennom FoU-aktiviteter basert på Action Design Research. Metodikken er en videreutvikling av aksjons- og designforskning og inkluderer behovskartlegging, samskaping, evaluering og implementering gjennom iterative prosesser, hvor brukerne er med i alle prosessene. Metoden og resultatene vil utfordre eksisterende strukturer og relasjoner mellom personer med utviklingshemming, utdanningssektoren, arbeidslivet, kommunale tjenester og NAV.  Brukerinvolvering i alle faser bidrar til utvikling av gode løsninger og forankring i regionen, og dermed styrkes mulighetene for realisering. Det vil bli utviklet en forretningsmodell for realisering av innovasjonen.

 

Tittel

Needs-driven innovation for inclusion of people with intellectual disabilities in working life using technology (InnArbeid)

Vitenskapelig sammendrag

The inclusion of people with developmental disabilities in the workplace is limited. It is challenging to find and secure suitable jobs, and many go directly on to a disability income after finishing high school. The InnArbeid project will investigate how to improve this transition from school and into a working life. The project will develop new methods and IT tools to facilitate the transition.

The aim is to develop services and technology that enable people with developmental disabilities to make use of their abilities in the workplace. This will bring about benefits both to the individual - in terms of improved quality of life - and for society at large, in terms of reduced expenses and an increased value creation.

InnArbeid will develop technological support to facilitate the transition between high school and working life by assisting in developing and positioning their potential for work. This includes, for example, a digital interaction platform for the person and collaborators in the municipality and working life; a communication solution that facilitates contact with employees at the care home, school and relatives; a job search support that makes it easier to connect with potential employers; and support tools that may assist in particular work situations.

To develop technology with individualized solutions for people with disabilities who also have special challenges due to reduced learning ability, presents a complex task. Therefore, we have proposed an Action Design Research approach in our project design. This methodology includes user-need mapping, co-creation, evaluation and implementation through iterative processes whereby users participate in all the stages of development. The method and results will challenge current practices and regulations as well as the relationships between people with disabilities, education, employment, municipal services and NAV (The Norwegian Labour and Welfare Administration). User involvement in every project phase will contribute to the innovation of appropriate and applicable solutions as well as providing an anchoring in the region, thus strengthening the possibilities for realization and further implementation. A business model will be developed for the realization of the innovations.

Tittel

InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elin Thygesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Agder

Carl Erik Moe

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Universitetet i Agder

Holen-Rabbersvik Elisabeth

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Songdalen kommune
Aktiv cristin-person

Lise Amy Hansen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
1 - 4 av 4