Cristin-prosjekt-ID: 565417
Sist endret: 21. november 2017, 10:40

Cristin-prosjekt-ID: 565417
Sist endret: 21. november 2017, 10:40
Prosjekt

Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater

prosjektleder

Anne Marie Mork Rokstad
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Kompetanseutvikling • Kommunehelsetenesten • Arbeidsmiljø • Eldre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2017 Slutt: 1. oktober 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Eldre mennesker utgjør den største pasient- og brukergruppen i helse- og omsorgssektoren. Nye helseutfordringer, ny kunnskap og endringer av organisering og innhold i tjenestene i kommunene gir kompetanseutfordringer i denne sektoren. Mangel på kompetanse og mangel på tid følger ofte som forklaringer på utilstrekkelig og kritikkverdige forhold i pleie, omsorg og behandling. Målet med denne kunnskapsoppsummeringen er å gi en oversikt over status hva gjelder forskning på kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø for ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i sykehjem og hjemmetjenester for eldre.

Kunnskapsoppsummeringen gir en oversikt over forskning på dette området samt kunnskap om hull i forskningen som bør fylles med framtidig forskning og utviklingsarbeid. På bakgrunn av kunnskapsoppsummeringen vil det gis anbefalinger om videre tiltak.

Kunnskapsoppsummeringen har tre fokus:

 1. Gi oversikt over forskningen på feltet internasjonalt, og i Skandinavia spesielt.

 2. Hvilke tema/områder/problemstillinger er godt dekket av forskning?

 3. Hvilke tema/områder/problemstillinger har mangelfullt kunnskapsgrunnlag?

 4. Gi en oversikt over store utfordringer ved tematikken.

 5. Gi oversikt over gode tiltak, verktøy og virkemidler som kan møte de identifiserte utfordringene på kommunalt nivå.

Resultat: Tre hovedtema med undertema ble identifisert:

 • Kompetanseutvikling. Hva fremmer og hemmer? Selvrapportering av kompetanse Evaluering av kompetanseutviklingstiltak

 • Arbeidsmiljø og ledelse. Faktorer som innvirker på utbrenthet og turnover. Organisatoriske utfordringer knyttet til kompetanseutvikling i hjemmebaserte tjenester.

 • Jobbtilfredshet hos ansatte

Oppsummering og anbefalinger: Det er en generell mangel på studier som kan legges til grunn for anbefalinger om hvilke kompetansehevingstiltak som bør velges i den tverrfaglige kommunale helse- og omsorgstjenesten. Selv om ikke målgruppene er beskrevet i mange av studiene, er det meste av forskningen som er identifisert, relatert til sykepleie eller sykepleietjenesten.

Det er behov for mer utprøving og evaluering av kompetansehevingstiltak rettet mot andre faggrupper i kommunehelsetjenesten men også mot tverrfaglig samspill.

De fem studiene som refererer evaluering av tre sentralt utviklede og spredte kompetanseutviklingsprogram (10-14) har positive resultater å vise til og det er grunnlag for å anbefale videre initiering av denne type program, forutsatt at det er rom for lokale tilpasninger.

Ingen av studiene rapporterer brukernes erfaringer med kompetanseutvikling. Vi anbefaler derfor at effekt av kompetanseutvikling i tjenestene også evalueres systematisk av tjenestemottakerne og deres pårørende, ikke bare av personalet slik tilfellet er i de studiene som foreligger.

En bør også undersøke nærmere hvilken betydning sammensetning av personalgruppen, hva gjelder alder, kjønn, utdanning, arbeidserfaring, språkferdigheter og kulturbakgrunn, har for planlegging og gjennomføring av kompetanseutvikling.

Det foreligger flere pålitelige publikasjoner om hva som påvirker jobbtilfredshet hos ansatte og det er grunn til å anta at faktorer som påvirker jobbtilfredshet positivt også har positive konsekvenser for arbeidsmiljø og muligheter for vellykket kompetanseheving. Vi bør imidlertid vite mer om er hva som skal til for å endre et negativt arbeidsmiljø med lav jobbtilfredshet, høy grad av utbrenthet og mye turnover til det motsatte. Igjen bør konsekvensene av de ansattes arbeidsmiljø på brukere og pårørende evalueres både i hjemmetjeneste og institusjoner.

 

 

Metode

Litteraturgjennomgang

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Katarina Einarsen Enne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Vigdis Knutsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Allan Rune Øvereng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Maria Lage Barca

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »