Cristin-prosjekt-ID: 565422
Sist endret: 21. november 2017, 14:18

Cristin-prosjekt-ID: 565422
Sist endret: 21. november 2017, 14:18
Prosjekt

Innovative løsninger for økt lønnsomhet i grøntnæringa - TEKNOBÆR

prosjektleder

Inger Martinussen
ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Samfunnsøkonomi • Landbruksfag • Plantefysiologi • Landbruksteknologi

Emneord

Hagebruk • Sensorer og måleteknikk • Bioøkonomi • Bærekraftig

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Inger Martinussen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innovative løsninger for økt lønnsomhet i grøntnæringa - TEKNOBÆR

Populærvitenskapelig sammendrag

I den siste stortingsmeldingen om landbruk (Meld. St. 9, 2011-2012) ble grøntsektoren trukket fram som et område der det ligger til rette for økt norsk produksjon, og der økt forbruk er ønskelig av kostholdshensyn. Næringa etterspør mer kunnskap/forskning på produksjon under semi-kontrollerte forhold (fortrinnsvis i tunnel) for bedre tilpasning til et værmønster i rask endring og for bedre økonomi i produksjonen. Dessuten er det stor og økende etterspørsel etter ny teknologi som kan bidra til å redusere kostnadskrevende (manuelle) arbeidsoppgaver innen grøntsektoren.

Vitenskapelig sammendrag

De to største utfordringene norsk grøntnæring står ovenfor, er høye arbeidskostnader og stabilt høye avlinger av god kvalitet. Det skjer en rask teknologisk utvikling i og rundt landbruket. Bruk av avansert teknologi, inkludert robotisering til for eksempel behovsprøvd gjødsling, vanning og plantevern og ved innhøsting er ikke lengre framtiden, det er på full fart inn i internasjonalt landbruk. Hagebruksnæringen har arbeidsintensive produksjoner som har sterkt behov for å finne innovative løsninger på de høye arbeidskostnadene. Mer ekstremvær og utfordringer med resistens hos plantepatogene sopper og skadedyr mot kjemiske plantevernmidler gjør at norsk grøntproduksjon i framtida vil foregå med vær-vern, ved dyrking under et dekke av plast. I land som England, Frankrike, Nederland og Spania foregår i dag mer enn 90% av bærproduksjonen i plasttunneler. Bruk av plasttunneler gir bedre plantevekst, høyere avlinger og mindre problemer med viktige skadegjørere. Avlingen per arealenhet kan økes med 50 til 100%. Men det er mange utfordringer som må løses: næringsforsyningen må bli mer presis, plantevernstrategiene må tilpasses, kvaliteten på plantematerialet må forbedres, etc. I plasttunneler kan planter dyrkes i bakken eller på opphøyde renner, i jord eller i substrat. Plantene kan ‘designes’ til produksjonssystemet og overvintres på kjølelager, slik at produksjonen kan programmeres og sesongen utvides. En slik semi-kontrollert produksjon vil gi flere muligheter til å effektivisere arbeidsoperasjoner og gjøre produksjonen mer miljøvennlig. Satsingen vil gi økt kunnskap/kompetanse i NIBIO og bidra til å gjøre instituttet nasjonalt ledende innen forskning på tekniske løsninger i landbruket.

Hovedmål:

Innovative løsninger for økt lønnsomhet i grøntsektoren.

 

Delmål:

 1. Bygge ny kompetanse i skjæringspunktet mellom agronomi og teknologi innenfor semi-kontrollert produksjon av bær gjennom ansettelse av en Post Doc og etablering av en tverrfaglig (agronomi/fysiologi/teknologi) veiledergruppe

 2. Utvikle avanserte styresystemer og arbeidssparende teknologi for tunnelproduksjon

 3. Skaffe grunnleggende kunnskap på effekt av næringstilførsel, lyskvalitet og -kvantitet, samt samspillet mellom disse på produktkvalitet

 4. Analysere økonomiske effekter av mulige innovasjoner på produsentnivå, og gjennomføre markedsrelaterte analyser og scenarier med utgangspunkt i dagens rammebetingelser både på produsentnivå og på nasjonalt nivå.

Metode

Prosjektet er delt inn i følgende arbeidspakker (AP), med en kombinasjon av forsøk i tunell og veksthus og under kontrollerte klimabetingelser i fytotron. Hypotesen for prosjektet er at man gjennom forsøk under kontrollerte forhold (semi-kontroller i tunnel og helt kontrollert i fytotronen) utvikler kunnskap om plantenes behov og evne til å ta opp vann og næringsstoffer ved ulike fysiologiske utviklingstrinn. Kunnskapen skal brukes til å utvikle optimale dyrkingsmetoder og teknologi for presisjonsgjødsling av plantene. Vi fokuserer spesielt på jordbær, men vil også utføre forsøk på bringebær. Angrepsmåte og metoder som skal benyttes for å oppnå de forventede mål og resultater er beskrevet nedenfor.

 

AP 1. Semi-kontrollert produksjon av bær i tunnel

AP 2. Teknologiske løsninger

AP3. Grunnleggende forskning på samspill mellom næringsforsyning, temperatur og plantevekst, utvikling og kvalitet

AP 4. Innovasjoner i verdikjeden

AP 5. Implementering i næringa

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Martinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Geir Wæhler Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Anne Strøm Prestvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Signe Kårstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for kart og statistikk ved Norsk institutt for bioøkonomi

Anna Birgitte Milford

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Effect of combined seasonal coverage on northern production of strawberry (Fragaria ananassa Duch).

Uleberg, Eivind; Martinussen, Inger; Samuelsen, Ragnar. 2017, Horticultural Science. NIBIO, DIVNORSKVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 1 av 1