Cristin-prosjekt-ID: 566290
Sist endret: 23. juni 2020, 08:26

Cristin-prosjekt-ID: 566290
Sist endret: 23. juni 2020, 08:26
Prosjekt

Aldring i Trøndelag

prosjektleder

Vigdis Hjulstad Belbo
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Forebyggende medisin

Emneord

Demens • Aldring og helse

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.4 Overvåking og utbredelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aldring i Trøndelag

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

I Nord-Trøndelag har ca. 10 000 personer 70 år eller eldre deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT4 70+. De ble kartlagt med kognitive tester samt standardiserte skalaer og intervjuer for dagliglivets funksjoner, nevropsykiatriske symptomer og fysisk funksjon, i tillegg til det som inngikk i den vanlige HUNT4-undersøkelsen. Hvis det var tegn på kognitiv svikt, ble det gjort et standardisert telefonintervju med deltagerens nærmeste pårørende for å få en nærmere beskrivelse av symptomutvikling, nevropsykiatriske symptomer og dagliglivets funksjoner. Siden Nord-Trøndelag mangler store byer, ble en tilsvarende undersøkelse gjennomført i en bydel (tre hjemmetjenestesoner) i Trondheim der 1740 personer 70 år eller eldre ble inkludert (HUNT4 Trondheim 70+). Prosedyre for datainnsamling og diagnostisering var den samme som i HUNT4 70+. Datainnsamlingen i Nord-Trøndelag foregikk i perioden september 2017 til mars 2019. I Trondheim var perioden for datainnsamling oktober 2018 til juni 2019. HUNT4 70+ og HUNT4 Trondheim 70+ er den største befolkningsstudien av eldre personers helse og funksjonsnivå i Norge.

HUNT4 70+ og HUNT4 Trondheim 70+ har gitt oss data som gir ny kunnskap om eldrehelse generelt, levemåte, livskvalitet, funksjonsnivå, psykisk og fysisk helse samt sykdommer i denne aldersgruppen. Aldring i Trøndelag (AiT) er et oppfølgingsprosjekt til begge disse studiene hvor de gjenlevende blant dem som deltok i HUNT4 70+ og HUNT4 Trondheim 70+ vil bli invitert. I AiT vil deltakerne bli kartlagt på nytt etter tre år med tilnærmet samme protokoll som i HUNT4 70+ og HUNT4 Trondheim 70+. AiT vil gi svar på hvor mange som utvikler demenssykdommer i løpet av oppfølgingstiden (insidens) og hvordan sykdommen utvikler seg, inkludert dødelighet. Dette vil være en av de største longitudinelle befolkningsstudier internasjonalt.

Målsetting

Hovedmålet med AiT er å gi bedre kunnskapsgrunnlag for å planlegge og gjennomføre tjenester til eldre i samfunnet (70+), ved å studere forløp av kognisjon, fysisk funksjon, psykisk og somatisk helse, dagliglivets funksjoner og opplevd livskvalitet over tre år. Vi vil også se hvilke faktorer ved tidligere HUNT-undersøkelser og ved baseline som er assosiert med forskjellig typer forløp innenfor disse områdene.

Tittel

Ageing in Trøndelag - a cohort study

Vitenskapelig sammendrag

The project, Ageing in Trøndelag (AiT) follows a large representative group

of people 70 years of age and older in Nord-Trøndelag with two assessments

over three years. The first assessment takes place as a sub-study of the

fourth survey of HUNT, HUNT-4. All persons 70 years of age and older in

Nord-Trøndelag are eligible for inclusion in the study.

The assessments in AiT will include measures of cognition, mental health,

physical function, function in activities of daily living, use of medication.

Data from AiT will be linked to previous surveys in HUNT, national and

regional registries, and biological material in the HUNT biobank. These data

cover the most relevant known risk factors for negative outcomes in the

ageing process and they may help identify risk factors which are not known

at the moment.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Hjulstad Belbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Bjørn Heine Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Linda Gjøra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »