Cristin-prosjekt-ID: 568703
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 20:22 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 568703
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 20:22 Sist endret av: REK
Prosjekt

ENRICH – Randomisert multisenterstudie av kombinasjonen rituximab/ibrutinib sammenliknet med rituximab/cytostatika til behandling av eldre pasienter med mantelcellelymfom

prosjektleder

Karin Fahl Wader
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1771

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 30. september 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ENRICH – Randomisert multisenterstudie av kombinasjonen rituximab/ibrutinib sammenliknet med rituximab/cytostatika til behandling av eldre pasienter med mantelcellelymfom

Populærvitenskapelig sammendrag

Mantelcellelymfom (MCL) er en form av non-Hodgkins lymfom og utgjør 6% av alle lymfomer. Prognosen for yngre pasienter med MCL har bedret seg betydelig etter innføring av intensiv cellegiftbehandling, inkludert høydosebehandling med autolog stamcelletransplantasjon (HMAS). For eldre pasienter og pasienter som ikke kan tåle HMAS, er prognosen fortsatt dårlig. De fleste pasienter har effekt av standard behandling, rituximab + kjemoterapi, men får tidlig tilbakefall. Ibrutinib har vist høy effekt og lite toksisitet ved tilbakefall av MCL. Dette er en randomisert, open-label, fase II/III multisenterstudie, som undersøker effekt og sikkerhet av et kjemoterapifritt regime med rituximab + ibrutinib, sammenliknet med rituximab + kjemoterapi, som førstelinjesbehandling ved mantelcellelymfom hos pasienter >60 år, ikke tilgjengelig for HMAS. Initiator til studien, som er en akademisk studie, er Plymouth Hospitals NHS Trust, UK, ved prof Simon Rule. Nordisk lymfomgruppe deltar med flere sentra.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karin Fahl Wader

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Arne Kolstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2