Cristin-prosjekt-ID: 568705
Registrert av: REK Sist endret: 15. desember 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 568705
Registrert av: REK Sist endret: 15. desember 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

REACH-3

prosjektleder

Tobias Gedde-Dahl
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1649

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. november 2017 Slutt: 15. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

REACH-3

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne åpne randomiserte fase III studien skal undersøke effekt og sikkerhet av ruxolitinib versus den beste tilgjengelige behandlingen (BAT) hos pasienter som får immunsuppresiv behandling med glukokortikoider og evt. kalsinevrinhemmere, og har steroidrefraktær kronisk transplantat-mot-vert sykdom (SR-cGvHD). Hovedformålet med studien er å sammenligne ruxolitinib mot BAT hos pasienter med moderat til alvorlig SR-cGvHD vurdert ved Overall Respons Rate (ORR) ved syklus 7 dag 1. Tidligere kliniske studier tyder på at ruxolitinib har bedre effekt enn nå tilgjengelig behandling (BAT). I denne multisenterstudien inkluderes ca. 324 pasienter, som behandles i 3 år (39 sykluser/156 uker). Pasientene randomisert i BAT-armen kan skifte over til ruxolitinib etter syklus 7 dag 1 visitt (24 uker). Det er et stort behov for studier som undersøker sekundærbehandling ved SR-cGvHD. Ruxolitinib (Jakavi®) har markedsføringstillatelse i Norge for behandling av myelofibrose og polycytemia vera i dag.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tobias Gedde-Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hasse Khiabani Zare

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2