Cristin-prosjekt-ID: 571558
Sist endret: 10. januar 2018, 14:02

Cristin-prosjekt-ID: 571558
Sist endret: 10. januar 2018, 14:02
Prosjekt

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning (ASVF)

prosjektleder

Rikke Gürgens Gjærum
ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Humaniora

Emneord

Marginalisering • Folkehelse • Det flerkulturelle samfunn • Kunst kultur og kreativitet • Funksjonshemminger og borgerrettigheter • Velferd

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 4.4 Befolkningsundersøkelser
 • 8.1 Organisering og levering av tjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. januar 2018 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning (ASVF)

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi forsker innen temaene funksjonshemming, velferd, etnisitet, kultur, migrasjon og folkehelse.

Tematikken utforskes både på individ- og systemnivå, og med særlig fokus på likeverd og deltakelse på arenaene hjem, skole, arbeid og fritid.

Funksjonshemming

Et sentralt forskningsfelt ved senteret er livssituasjonen og levekårene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Senteret er særlig opptatt av forhold som kan bidra til å svekke eller styrke mulighetene mennesker med nedsatt funksjonsevne har for medbestemmelse og deltakelse på ulike arenaer i samfunnet.

Velferd           

Forskningssenteret er opptatt av innhold i og organisering av velferdstjenester for mennesker med funksjonsnedsettelser eller som av ulike grunner er i utsatte posisjoner. Dette omfatter blant annet tilbud og tjenester knyttet til bolig, pleie- og omsorg, helse, utdanning og arbeidsliv. Det fokuseres på tjenestemottakernes, så vel som tjenesteyternes erfaringer, samt profesjonsutvikling.

Migrasjon, etnisitet og kultur

Senteret er opptatt av forskning knyttet til migrasjon, dvs. menneskers forflytning på tvers av landegrenser. Fokus rettes også særskilt mot etnisitet, dvs. de ulike kulturelle bånd eller karakteristika som binder mennesker sammen og får dem til å føle seg som en egen gruppe.  Med utgangspunkt i senterets beliggenhet i nord, legges det særlig vekt på likeverd og deltakelse for nasjonale urfolk og minoritetsgrupper som samer og kvener.

Senteret fokuserer videre på kulturelle og språklige barrierer for deltakelse, hvordan kulturelle erfaringer kan danne bakgrunn for hvordan mennesker i utsatte posisjoner og/ eller med funksjonsnedsettelser forstår sin livssituasjon, og betydningen av kulturforståelse når tilbud og tjenester skal utformes og ytes ovenfor disse gruppene.

Folkehelse

Forskning på folkehelse og folkehelsearbeid omhandler kunnskap om befolkningens helse og trivsel, og om samfunnets og dets profesjoner og fagpersoners innsats for å opprettholde, bedre og fremme denne. Forskningssenteret er interessert i hva som påvirker folkehelsen til mennesker i utsatte posisjoner og med funksjonsnedsettelser. Her vil blant annet fysisk aktivitet, oppvekstsvilkår, utdanning og arbeid, samt forebyggingsaspektet ved psykisk helse, være sentralt. Videre rettes fokus mot samarbeid på tvers av sektorer og samfunnsområder.

Vitenskapelig sammendrag

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning skal bidra med viktig kunnskap om forhold som kan fremme og hemme mennesker i utsatte posisjoner og funksjonshemmedes deltakelse på ulike samfunnsarenaer, deriblant hjem, skole, arbeidsliv, fritid og i demokratiske prosesser. Senteret vil ha et særlig fokus på forhold knyttet til deltakelse og likeverd for mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbakgrunn i nord.

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning er forankret i avdeling for vernepleie og er lokalisert ved UiT Norges arktiske universitet, Campus Harstad.

Kunnskapen ved forskningssenteret blir til gjennom et tett samarbeid med mennesker i utsatte posisjoner, funksjonshemmede og deres organisasjoner, ulike velferdsinstanser, utdannings- og forskningsmiljø, samt kommunale og statlige myndigheter.

Forskningssenterets aktivitet er tett knyttet til utdanningene ved avdelingen og praksisfeltet. Dette innebærer at forskningen er praksisnær og praksisrelevant, ved å ta utgangspunkt i sentrale tema innenfor bachelor- og masterutdanningen. Sentralt her er miljø- og helsearbeid knyttet til vernepleierutdanningen. Forskningen anvendes i undervisningen på bachelor- og masternivå. På den måten bidrar forskningssenteret til å styrke utdanningenes forankring i forskning og vitenskapelig kunnskap. Videre legges det opp til studentinvolvering i enkelte av senterets forskningsprosjekter. Senteret ønsker å bidra til en kunnskapsbasert praksis/tjeneste. I tillegg søkes forskning formidlet til ansatte i praksisfeltet gjennom å skape arenaer for kunnskapsutveksling på tvers av tjenestene, utdanningene og forskningsmiljøene gjennom seminarer, workshops m.m.

Forskerne tilknyttet senteret har kompetanse innenfor en rekke fagdisipliner, deriblant sosiologi, psykologi, pedagogikk, teatervitenskap, vernepleie, statsvitenskap og juss. Det anvendes både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, men hovedsakelig kvalitative tilnærminger. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rikke Gürgens Gjærum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet

Line Melbøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet

Anne Mary Gerard Clancy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad ved UiT Norges arktiske universitet

Anna Kittelsaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet

Dominic Andrew Nyikach

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vernepleierutdanning ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 28 | Neste | Siste »