Cristin-prosjekt-ID: 575753
Sist endret: 9. september 2022, 14:50

Cristin-prosjekt-ID: 575753
Sist endret: 9. september 2022, 14:50
Prosjekt

Kort oppsummert

prosjektleder

Marita Sporstøl Fønhus
ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kommunikasjon og distribuerte systemer

Emneord

Forskningsformidling

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8.4 Forskningsdesign og metodologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
40202349
Sted
Marita Sporstøl Fønhus

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2014 Slutt: 8. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kort oppsummert

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Eiere, utøvere og brukere av norske helse-, omsorgs- og velferdstjenester ønsker svar på mange ulike forskningsspørsmål. Vi ved Folkehelseinstituttet (FHI) besvarer en del av disse ved å lage egne systematiske oversikter og HTA-rapporter, men disse utgjør kun en liten andel av alle systematiske oversikter som produseres i verden. I 2010 ble det anslått at det publiseres i gjennomsnitt rundt 11 nye systematiske oversikter hver dag![1]

I tillegg til å utarbeide systematiske oversikter selv, legger vi ved FHI derfor vekt på å utgi egne omtaler av systematiske oversikter med tema og resultater som kan være av interesse for norske fagmiljøer, pasienter – og det brede publikum. Disse 2-siders omtalene kalles «Kort oppsummert».

[1] Bastian H, Glasziou P, Chalmers I. Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up? PLoS Medicine2010;7(9):e1000326. doi:10.1371/journal.pmed.1000326

Vitenskapelig sammendrag

«Kort oppsummert» er et formidlingprosjekt hvor vi utvikler og produserer forskningsomtaler. Målet vårt er å kommunisere oppsummert forskning på en kort og enkel måte.

Mål

Å bedre tilgangen til ny, oppsummert og kritisk vurdert forskning som er relevant for norske forhold eller våre internasjonale samarbeidspartnere

 • Å profilere internasjonale samarbeidspartnere 
 • Å være en ressurs for eiere, utøvere og brukere av norske helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Metode

Metode

 • Vi gjennomgår jevnlig systematiske oversikter (hovedsaklig publisert i Cochrane Library)
 • Vi velger temaer vi vurderer som interessante for eiere, utøvere og brukere av helse-, omsorgs- og velferdstjenester
 • «Kort oppsummert» baserer seg på en standard mal. Her inngår en kort beskrivelse av problemet, tiltaket, sammenligningen og effekten av tiltaket - og hvor stor tillit vi kan ha til resultatene i den systematiske oversikten

De ferdige «Kort oppsummert»-produktene distribueres bl.a. gjennom FHIs nettside og nyhetsbrev og følgende interne og eksterne kanaler:

-          Tidsskrift for jordmødre

-          Sykepleien forskning

-          Fysioterapeuten

-          Helsebiblioteket

Utstyr

For lese mer om og finne publiserte "Kort oppsummert"- omtaler, se https://www.cochrane.no/nb/ressurser/bruk-og-formidling-av-systematiske-oversikter/kort-oppsummert

Tittel

Briefly summarised

Populærvitenskapelig sammendrag

Background

Owners, providers and users of the Norwegian health care and welfare services seek answers to a variety of research questions. We at the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) address some of these by producing our own systematic reviews and HTA reports. These are, however, only a small share of all systematic reviews produced worldwide. In 2010 it was estimated that on average, 11 systematic reviews are published every day![1].

In addition to producing systematic reviews, we at the NIPH publish our own summaries of systematic reviews with themes and results that may be of interest to owners, providers and users of the Norwegian health care and welfare services. These 2-page summaries are called «Briefly summarised».

[1] Bastian H, Glasziou P, Chalmers I. Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up? PLoS Medicine2010;7(9):e1000326. doi:10.1371/journal.pmed.1000326.

Vitenskapelig sammendrag

«Briefly summarised» is a dissemination project where we develop and produce summaries of systematic reviews. The aim is to communicate research in a short and simple way. 

Aim

 • To improve access to new, summarised and critically appraised research that is relevant to the Norwegian setting or our international collaborators 
 • To promote international collaborators
 • To serve as a resource for the owners, providers and users of the Norwegian health care and welfare services

Metode

Method

 • We regularly screen for systematic reviews published (mainly in The Cochrane Library) 
 • We chose relevant themes for owners, providers and users of the health care and welfare services
 • «Briefly summarised» publications are based on a standardised format. Here, we give a short description of the problem, intervention(s) and comparison(s) and the effect of the intervention and the degree of confidence (certainty) we have in the findings 

The final “Briefly summarised” products are distributed through various internal and external Norwegian channels, such as the NIPHs website, newsletter, and professional journals and websites, such as the following (in Norwegian):

 

Utstyr

To read more and find published "Briefly summarised" products, see https://www.cochrane.no/resources/use-and-dissemination-cochrane-reviews/briefly-summarised

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marita Sporstøl Fønhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Vil CRP-måling effektivt kunne påvise infeksjon hos nyfødte? Cochrane - kort oppsummert.

Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine. 2019, Tidsskrift for jordmødre. FHIPopulærvitenskapelig artikkel

Støttestrømper kan forhindre blodpropp. Cochrane - kort oppsummert.

Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Fønhus, Marita Sporstøl. 2019, Sykepleien Forskning. FHIPopulærvitenskapelig artikkel

Trening reduserer antall fall blant eldre. Cochrane - kort oppsummert.

Dahm, Kristin Thuve; Dalsbø, Therese Kristine. 2019, Fysioterapeuten. FHISammendrag/abstract

Svangerskapsdiabetes - bør alle gravide screenes? Cochrane - Kort oppsummert.

Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve. 2019, Tidsskrift for jordmødre. FHIPopulærvitenskapelig artikkel

Når bør et perifert venekateter byttes? (Cochrane - kort oppsummert).

Fønhus, Marita Sporstøl. 2019, Sykepleien Forskning. FHIPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 122 | Neste | Siste »