Cristin-prosjekt-ID: 576644
Sist endret: 23. mai 2021, 12:48

Cristin-prosjekt-ID: 576644
Sist endret: 23. mai 2021, 12:48
Prosjekt

Smart Mobility Suburbs

prosjektleder

Per Gunnar Røe
ved Sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 9.200.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 255189

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysisk planlegging • Samfunnsgeografi • Sosiologi

Emneord

Arealbruk • Bærekraftig transport • Bærekraftig byutvikling • Intraurban mobilitet • Byutvikling • Praksisteori • Byplanlegging

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 1. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smart Mobility Suburbs

Populærvitenskapelig sammendrag

Presentasjon av prosjektet «Smart Mobility Suburbs» (SMS)

Forskningsprogram: EnergiX, NFR

Prosjektleder: Professor Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Forskningspartnere: By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Transportøkonomisk institutt

Formål med prosjektet: Prosjektet «Smart Mobility Suburbs» (SMS) er et tverrfaglig prosjekt, som undersøker betingelsene for energi-smarte mobilitetsløsninger i forstadsområder, knyttet til endring av folks reisepraksiser og endringer i by- og regional planlegging. Prosjektet gjennomføres i perioden 2016-2020 og er finansiert av Norges forskningsråds program EnergiX. Prosjektet fokuserer på Osloregionen og særlig utviklingen av mini-byene Sandvika, Ski og Lillestrøm. Disse stedene er utpekt som regionale byer i Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (vedtatt i 2016). Konsentrert vekst i disse byene skal i følge strategien bidra til i en flerkjernet utvikling i regionen rundt viktige kollektivknutepunkter og mer effektive og klima-smarte mobilitets- og transportløsninger.

Tematisk fokus: Prosjektet er særlig opptatt av to relaterte forhold, som har vært lite studert i såkalte smart city-strategier, og som er vesentlige utfordringer for lokal politikk:

- Folks reisepraksis, det vil si betingelser for mulig innovasjon i mobilitetspraksis blant forstadsinnbyggere (med Ski, Lillestrøm og Sandvika som case)

- Lokale styrings- og planleggingsprosesser, det vil si betingelser for innovasjon i styring på ulike nivåer og gjennom samskapingsprosesser, for å fremme klima-smart byutvikling

Prosjektet tar utgangspunkt i at mer enn halvparten av verdens befolkning i dag bor i byer, og at andelen forventes å øke til 70% i 2050. Byregionene genererer mer enn 60% av alle CO2-utslipp og bruker nesten 80% av verdens energi. Transportsektoren er særlig viktig for byers funksjonalitet og for konsekvensene av byutvikling. Samtidig er transportsektoren, særlig knyttet til person- og nyttetrafikk, den største kilden til CO2-utslipp og lokal forurensing. Transportsektoren og dagens mobilitetspraksis reiser derfor spesielle utfordringer for bærekraftig og klima-smart byutvikling. Et uttalt mål for kommunene (som inkluderer regionbyene) rundt Oslo er å redusere biltrafikken, i betydelig grad øke andelen av persontransport som dekkes med kollektivtransport, sykkel og gange, og redusere det totale transportbehovet. Dette skal være førende for areal-, fortettings- og transportplaner, og for infrastrukturinvesteringer. Fortetting og utvikling skal skje langs jernbanenettet og kollektivknutepunktene, for å sikre bærekraftige transportformer.

 

Resultater og foreløpige funn: På bakgrunn av undersøkelsene, vil prosjektet framskaffe ny kunnskap som kan bidra til innovasjon både når det gjelder mobilitetspraksis, politikk, styring og planlegging. De første forskningsresultatene viser at personer som bor i eller reiser til de mest urbane områdene i Akershus, i mindre grad bruker bil og i større grad andre transportmidler, som gange og kollektivtransport, sammenlignet med de som bor i eller reiser til mindre sentrale delene av Akershus. Dessuten er bilbruken mindre blant dem som bor i eller reiser til steder langs jernbanelinjene i Akershus. Disse funnene styrker altså påstanden om at fortetting i og rundt steder med spesielt gode kollektivtransportforbindelser vil bidra til et mer miljøvennlig transportmønster. Resultater fra prosjektet formidles gjennom hele prosjektperioden.

Vitenskapelig sammendrag

About the project

The project focuses on two types of under-addressed innovations: 1) innovations in mobility practices; 2) innovations in collaborative and multi-scalar governance to enable low energy smart cities/micro-cities.

Empirically, SMS studies the networks (cross-scale institutions) and markets and regulatory systems involved in the implementation of Oslo’s climate and energy strategy The Green Shift and similar policies of neighbouring municipalities and suburban towns (with local micro-city cases: Lillestrøm, Ski, Sandvika/Bærum).

Objectives: We ask how regional, municipal and suburban governance and planning organise and regulate sustainable mobility practices within selected micro-cities in sub-urban areas of the city region through a combination of hierarchical, market and network measures. Very limited research has so far been done on smart city development focusing on collaborative governance, markets, networks and cross-scale institutional challenges between city regional and local scales. The proposal addresses ENERGIX priority areas on energy policy, economy and society by focusing on smart cities and communities.

Outcomes: The project will provide new knowledge about which organisational, regulatory and market challenges can realize smart energy systems, cities and towns, as requested in the call.

Background: The project utilizes mixed quantitative and qualitative approaches to investigate energy-smart mobility practises and innovations in governance (including surveys, interviews, policy and institutional analysis). The project builds upon earlier and on-going research by each of the UiO/CIENS partners (Norwegian Institute for Urban and Regional Research , Norwegian Centre for Transport research TØI) and long-standing institutional collaboration

interdisciplinary, international scientific advisory board:

    1. Spatial analyses and GIS (Marco Helbich)

    2. Mobility practises (Monika Buscher)

    3. Transport governance (Greg Marsden)

    4. Geographies of mobilities (Jon Shaw).

Cooperation:

    1. SmartCity Bærum

    2. Accenture consultancy

    3. Ski Municipality

    4. Skedsmo Municipality

    5. Oslo Municipality

    6. Akershus County

Funding scheme: The total grant award was for NOK 7 000 000, 2017-2020. Large-scale programme for energy research (ENERGIX), Research Council of Norway.

Metode

The project is based on qualitative research methods, as well as quantitative and statistical methods. Data is collected through document studies, interviews, observations, register data and surveys.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Gunnar Røe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Ragnhild Dahl Wikstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Lars Böcker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Trond Vedeld

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Vibeke Nenseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Transportøkonomisk institutt
1 - 5 av 5