Cristin-prosjekt-ID: 576948
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2021, 12:18 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 576948
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2021, 12:18 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hashimoto-studien

prosjektleder

Geir Hoff
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/2222

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2012 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hashimoto-studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Hashimotos sykdom regnes som en autoimmun sykdom som karakteriseres ved en betennelsesaktig reaksjon i thyreoidea med ledsagende hypothyreose. En del av plagene kan lindres ved thyroxintilskudd, men plager som kan ha sammenheng med antistoffproduksjon mot kjertelvev forsvinner ikke av denne behandlingen, men kan reduseres ved operasjon der alt thyreoideavev fjernes. Det er denne hypotesen som skal testes i studien som er inndelt i fire delstudier. I hovedstudien tar en sikte på å gjennomføre en prospektiv randomisert studie for å sammenligne effekten på antistoffproduksjon og symptomer i en gruppe som får operasjon og en gruppe som får vanlig medisinsk behandling, som er standard. Bare pasienter med høye antistofftitrer og som trenger substitusjonsbehandling vil bli inkludert, og disse skal følges i 18 måneder. Delstudie 2 vil undersøke pasienter med moderat sykdomsgrad og typiske symptomer over tid for å beskrive det typiske forløpet av sykdommen. Noen av disse pasientene vil formodentlig utvikle forverring som gjør at de kan inkluderes i hovedstudien. Delstudie 3 vil benytte det vevsmaterialet som fjernes ved operasjon til å undersøke korrelasjonen mellom behovet for thyroxinbehandling og patologiske forandringer i vevet. Her vil man også studere i hvilken grad spesifikke lymfocytter spiller en rolle ved utviklingen av malignitet. Delstudie 4 vil undersøke eventuelle genomiske forandringer hos subgrupper av sykdommen. Her vil blodprøver og vev som fjernes ved operasjon være utgangspunktet. Det er opplyst at det skal benyttes en eksisterende diagnostisk biobank ved patologisk avdeling ved Sykehuset i Telemark og med Bjørn Isfoss som ansvarshavende.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Geir Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Geir Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Thyroidectomy Versus Medical Management for Euthyroid Patients With Hashimoto Disease and Persisting Symptoms: A Randomized Trial.

Guldvog, Ivar; Reitsma, Laurens Cornelus; Johnsen, Lene Cathrin; Lauzike, Andromeda; Gibbs, Charlotte Christine; Carlsen, Eivind; Lende, Tone Hoel; Narvestad, Jon; Omdal, Roald; Kvaløy, Jan Terje mfl.. 2019, Annals of Internal Medicine. SUS, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, UIS, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1