Cristin-prosjekt-ID: 577028
Sist endret: 1. februar 2018, 13:30

Cristin-prosjekt-ID: 577028
Sist endret: 1. februar 2018, 13:30
Prosjekt

Muntlighetens mulighetsrom: Samtale og improvisasjon som sosiale og demokratiske danningspraksiser

prosjektleder

Atle Skaftun
ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Stavanger

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Muntlighetens mulighetsrom: Samtale og improvisasjon som sosiale og demokratiske danningspraksiser

Vitenskapelig sammendrag

Muntlige praksiser har hatt en sentral plass i undervisning, så lenge det har eksistert undervisning. Dette prosjektet tar for seg å undersøke muntlige praksiser i ulike utdanningssammenhenger og se på hvordan muntligheten kan brukes til å utvikle faglighet og fremme sosiale og demokratiske ferdigheter. Prosjektet har et sosiokulturelt, retorisk-hermeneutisk og danningsteoretisk læringssyn, der læring blir sett på som en sosial aktivitet og en reflekterende ferdighet som har individets forming og sosialisering inn i en større demokratisk og medborgerlig sammenheng som overordnet mål. På den måten understøtter prosjektet skolens og utdanningens overordnede samfunnsmandat.

Mål for prosjektet

Det overordnede målet for prosjektet er samordning av forskningsaktiviteter og -interesser knyttet til muntlighet i skolen med tanke på etablering og konsolidering av en felles kunnskapsbase som gir grunnlag for vektige og konstruktive bidrag til utdanning, praksisfelt og i forskningsfellesskap - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil være en langsiktig ambisjon for nettverket. Det prosjektet som beskrives her, avgrenset til 2018, vil ha karakter av et forprosjekt, med følgende konkrete delmål:  

 

 1. å etablere et faglig nettverk for forskning på muntlighet i skolen,

 2. å utvikle et prosjekt som kan søkes finansiert av FINNUT (søknad 2019).  

 3. å publisere forskning fra de fire miljøene samlet i et temanummer om muntlighet i Nordic Journal of Literacy Research

 

Nettverket er et langsiktig mål i seg selv som arena for kunnskapsutvikling og -deling, og en ramme for samarbeid om forskningsprosjekt med  stor relevans i den endringstiden norsk skle er inne i. Innenfor den korte horisonten av et år (2018) vil nettverket og samlinger i form av minikonferanser være et virkemiddel til å produsere artikler som synliggjør forskerne og forskningsprosjektene samlet innenfor en felles ramme.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Atle Skaftun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Stavanger

Stein Dankert Kolstø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hans Marius Hansteen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Sissel Margrethe Høisæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Per Arne Michelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5