Cristin-prosjekt-ID: 580366
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2018, 09:35

Cristin-prosjekt-ID: 580366
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2018, 09:35
Prosjekt

MRSA CC11 hos dyr og mennesker; spredning og tiltak

prosjektleder

Marianne Sunde
ved Veterinærinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Veterinærinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2528

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MRSA CC11 hos dyr og mennesker; spredning og tiltak

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) MRSA er multiresistente bakterier og deres resistens mot antibiotika kan føre til sykdom og død. 5 % av stafylokokker i Norden er MRSA, andelen kan være høyere i andre land. Enkelte MRSA-stammer kan spres i ulike husdyrbesetninger og kan smitte fra dyr til mennesker. Dette har blitt vist i flere studier de siste ti årene, spesielt i land med lav forekomst av MRSA i befolkningen og samtidig høy svineproduksjon, som Nederland og Danmark. Spredning i dyrebesetninger medfører at personer i direkte kontakt med dyr blir jevnlig eksponert for MRSA og kan gi videre spredning til befolkning i nærområdene. Formålet med dette prosjektet er å undersøke om MRSA-stammer kan spre seg og etablere seg over tid i svinebesetninger. En ønsker å måle hvor nært beslektet utbruddsstammen (t177) er med spa-type t127 som er en av MRSA-stammene som hyppigst påvises på personer i Norge. Videre vil en måle størrelsen på utbrudd og om bakteriene i svinebesetningene har blitt spredd til flere personer enn det tidligere utbruddsetterforskning viste og eventuelt om konsekvensene av spredningen. Effekt av smitteverntiltak som ble igangsatt på gårdene vil bli vurdert ved å sammenligne antall påviste tilfeller av utbruddsstammen hos dyr og mennesker i løpet av ett år før og etter tiltak ble igangsatt. Studien gjennomføres som en registerbasert kohortstudie. Data vil hentes og kobles fra flere registre: • Overvåkingsprogrammet for LA-MRSA ved Mattilsynet/Veterinærinstituttet • Veterinærinstituttets register av utbruddsdata fra Mattilsynet • Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) • Resultater av genotyping og helgenomsekvensering av MRSA-isolater • Nasjonalt utbruddsregister for smittsomme sykdommer (Vesuv) • Det sentrale folkeregisteret (DSF) • Helsepersonellregisteret (HPR) Det gis en detaljert beskrivelse av hvilke variabler som skal hentes ut fra de ulike registre og hvordan registrene skal kobles. Det søkes om fritak for samtykke for pas med bærerskap eller infeksjon som er meldt og registrert i MRSA registeret. MRSA-registeret har forskning i sin forskrift.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Sunde

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Veterinærinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Veterinærinstituttet

Solveig Jore

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Marc Stegger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens Serum Institut

Hege Enger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Midt-Norge

Solfrid Åmdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Mattilsynet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »