Cristin-prosjekt-ID: 580367
Registrert av: REK Sist endret: 19. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 580367
Registrert av: REK Sist endret: 19. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helsetjenester for unge som har hatt kreft - Sekundæranalyse av fokusgruppeintervjuer med fokus på sosiale forhold

prosjektleder

Hanne Cathrine Lie
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2549

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2017 Slutt: 1. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsetjenester for unge som har hatt kreft - Sekundæranalyse av fokusgruppeintervjuer med fokus på sosiale forhold

Populærvitenskapelig sammendrag

Kreftbehandling i ung alder gir betydelig økt risiko for senskader av fysisk, mental og sosial art. Mange overlevende opplever liten forståelse for dette både fra omgivelsene og fra helsepersonell. Det er allerede gjort en fokusgruppestudie på voksne overlevende om dette, og man ønsker nå å gjenbruke de allerede innsamlede dataene for å forsøke å finne ny kunnskap om viktige psykososiale aspekter hos denne gruppen. Kunnskapen vil kunne gi bedre forståelse av oppfølging og tilbud i etterkant av kreftsykdom i ung alder. Det skal brukes data som ble samlet inn ved fokusgruppesamtaler i 2009 i et prosjekt godkjent av REK sør-øst B. Det skal ikke innhentes nye opplysninger. Det er gjort intervjuer tatt opp på lydbånd, de er nå slettet, men transkribert. Alt datamateriale er avidentifisert. Koblingsnøkkelen er slettet. Den første studien konsentrerte seg om å øke kunnskap om brukernes perspektiv på informasjon, kommunikasjon og tilrettelegging av helsetilbud. Det kom frem at mange av deltakerne slet med følelsen av mangel på aksept og ensomhet både privat og i forhold til helsetjenestene. Dette fins det lite internasjonal dokumentasjon på og ingen nasjonal forskning. I denne studien vil målet være å øke kunnskap om livskvalitet og senskader.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Cathrine Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Anneli Mellblom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Arnstein Finset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Maria Høgeli Sjåfjell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4