Cristin-prosjekt-ID: 582782
Sist endret: 20. november 2019, 12:40

Cristin-prosjekt-ID: 582782
Sist endret: 20. november 2019, 12:40
Prosjekt

Å fremme lærende praksiskulturer, et samarbeid mellom høyskolen og Kommunehelsetjenesten.

prosjektleder

Hellen Dahl
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Andre helsefag

Emneord

Fasilitering av læringsrom

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. mars 2016 Slutt: 5. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å fremme lærende praksiskulturer, et samarbeid mellom høyskolen og Kommunehelsetjenesten.

Populærvitenskapelig sammendrag

«Å fremme lærende praksiskulturer».  Prosjektet bygger på et tett samarbeid med arbeidslivet der vi har utplassert mange studenter i praksis. Studentene blir også involvert i pågående prosjekter på avdelingen. I februar 2018 hadde vi «kick-off» seminar for prosjektet  « Aktivitetsdosetten».

Prosjektet er lokalisert på Sentrum behandlingssenter (SBS). SBS var en ny enhet i Haugesund kommune i 2017.  I forbindelse med Samhandlingsreformen ble det etablert rehabiliterings- og mottaks senger i kommunen der 5 etasje på SBS har korttid- og rehabiliteringsplasser. Ved oppstart ble personal fra sykehjem i Haugesund kommune flyttet til 5 etasje på SBS. Prosjektet startet med at høyskolen og Haugesund kommune ønsket et tettere samarbeid både i forhold til studentenes praksisstudier og fremtidige samarbeidsprosjekter.

Utgangspunktet for prosjektet var at høyskolen og Haugesund kommune ønsket et tettere samarbeid både i forhold til studenter i praksis og fremtidige samarbeidsprosjekter. To lærere fra høyskolen har fra 2016 – 2018 hatt faste møter med ledelsen og vært veiledere for studenter som har hatt sine praksisstudier på avdelingen. Vi har fulgt endringsprosessen gjennom flyttingen inn i nye lokaler og observert ulike praksiskulturer som slås sammen. I denne prosessen har vi fra høyskolen fungert som fasilitatorer.

Prosjekt er et samarbeid mellom høyskolen campus Haugesund og kommunehelsetjenesten (Haugesund kommune) siden 2016. 

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: I forbindelsen med samhandlingsreformen ble det etablert nye rehabiliterings - og mottaks senger i kommunene. I en kommune på Vestlandet medførte dette samlokalisering og flytting av personal og pasienter fra ulike sykehjem til nye lokaler. Planen var at avdelingen skulle ta imot et stort antall sykepleiestudenter. Denne nye settingen gav muligheter til å følge endringsprosessene og legge til rette for læring og utvikling av arbeidsfellesskapet.

Mål: Å utforske prosessen mellom ekstern fasilitering og ledelsen på en sykehjemsavdeling gjennom endringsprosesser der målet er en arbeidsplass som preges av læring og endringskompetanse.

Metode: Dette prosjektet bygger på deltagende aksjons forskning (PAR) som innebærer at deltagerne blir aktivt involvert gjennom prosjektet. Prosjektet er inspirert av PD (Practice Development). En PD tilnærming fokuserer på å utvikle kunnskaper og ferdigheter og kunne endre kulturen og organisasjonen som utøver omsorgen. Et viktig prinsipp i PD arbeidet er å ha en kontinuerlig prosess i forhold til forbedring og innovasjon. Dataene er student og personal notater, gruppeintervjue, samt prosessnotater fra fasiliteringen.

 

Metode

Metode: Dette prosjektet bygger på deltagende aksjons forskning (PAR) som innebærer at deltagerne blir aktivt involvert gjennom prosjektet (Reason & Bradbury, 2011). PAR ble valgt fordi det innebærer involvering av lederteamet i to avdelinger på et sykehjem. Lederteamet består av en seksjonsleder, en avdelingsleder og to fagansvarlige i tillegg til en personalrepresentant.

Prosjektet er inspirert av PD (Practice Development). PD er en kontinuerlig reise der en utvikler og tenker nytt i forhold til omsorgssettinger slik at pasienten/beboeren, familien og teamet er engasjert på en personsentrert måte (Dewing, McCormack & Titchen, 2014). Videre vil dette engasjementet være med å utvikle kunnskaper og ferdigheter og kunne endre kulturen og organisasjonen som utøver omsorgen. Et viktig prinsipp i PD arbeidet er å ha en kontinuerlig prosess i forhold til forbedring og innovasjon.

Et viktig steg i PD prosessen er at deltagerne vet og demonstrerer felles verdier og holdninger. En workshop ble arrangert for hele personalgruppen sammen med ledelsen i prosessen. Vi har hatt ca. 10 møter med prosjektgruppa I løpet av 2016-20179 der vi har anvendt kreative PD metoder. Møtene er dokumentert skriftlig. Analyseprosessen vil bygge på en kreativ hermenautisk samskaping av data der fasiliteringen og det som har skjedd i konteksten i sykehjemmet vil bli analysert. I tillegg vil studenter og personalet skrive en logg relatert til prosjektet «Aktivitetsdosetten». Prosjektet «Aktivitetsdosetten» er et underprosjekt som ble iverksatt utfra det som kom fram under fasiliteringen og tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende.

Referanser:

Dewing,J., McCormack., B & Titchen., A.( 2014). Practice Development workbook for nursing, health and social care teams. UK: John Wiley & Sons, Ltd.

Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.)  (2011). The handbook of action research. Cosise Paperback Edition Thouisand Oaks, Calif: SAGE.

Tittel

To promote a culture og learning in a ward, a cooperation between the university collage and municipal health services.

Populærvitenskapelig sammendrag

"Promoting Learning Practice Cultures". The project is a collaboration project between Western Norway university of applied sience and a municipal in western Norway. The starting point for the project was that the university and the municipality wanted a closer cooperation regarding student placement and future collaborative projects. Two teachers from the university have held regular meetings with the management and staff from 2016 to 2018. In addition, the teacher has facilitated student in the different nursing homes before they moved to a renovated building. We have followed and facilitated the change process the relocation and the establishment of the new ward in 2017. The new ward was established due to a national reform Coordination Reform (2009) in Norway. At startup, staff from nursing homes in the municipality were moved to the 5th floor in the building were short-term and rehabilitation sites was established.

During the students’ practical placement they are involved in a project in the ward. The project "Activity Dosette", was a result of the facilitation process and focus on systematizing the individual patients activity.  

In February 2018 we had a “kick-off” seminar for the project.  


 

Vitenskapelig sammendrag

Background: A national coordination reform (2009) in Norway lead to new establishment of nursing departments in the municipalities. In one municipality in western Norway this reform resulted in a relocation and co-location of staff and patients from to different nursing homes into one new establishment of rehabilitation and reception beds in a restored building. The new ward supposed to receive a large number of nursing students in their practical studies. We had already a relation to the different nursing homes and the new situation gave opportunities to follow and facilitate the change process.

Objective: To explore the process of external facilitation and management in a nursing home through a change processes where the goal was to be one culture characterized by learning and innovation.

Method: Prospectively informed by participatory action research (PAR), which means that the participants are actively involved in the different stage of the project. The project build on the PD (Practice Development) mythology. The PD approach focuses on developing knowledge and skills. The process could change the culture and organization that cares for care. An important principle of PD work is to have a continuous process in relation to improvement and innovation. The data is student and staff notes, group interviews, and process notes/reports from the facilitation process.

Metode

Method: Prospectively informed by participatory action research (PAR), which means that participants are actively involved through the project (Reason & Bradbury, 2011). The project team consists of a section manager, a department manager and two professional staff in addition to a staff representative.

 

The project is inspired by PD (Practice Development) methodology.  PD is a continuous journey where one develops and thinks new about care settings so that the patient / resident, family and team are engaged in a person-centered way (Dewing, McCormack & Titchen, 2014). Furthermore, this commitment will be to develop knowledge and skills and be able to change the culture and organization that cares for care. An important principle of PD work is to have a continuous process in relation to improvement and innovation.

An important step in the PD process is that participants know and demonstrate common values ​​and attitudes. A workshop for the entire staff together with the management was arranged in 2017. We have had about 10 meetings with the project group during 2016-2017 where we have utilized creative PD methods. The meetings are documented in reports. In the analysis process, we plan to use a creative hermetic combination of data where the facilitation and what has happened in the context of the nursing home will be analyzed. In addition, students and staff will write a log related to the project "Activity Dosette". The project "Activity Dossette" is a subproject that was initiated based on the facilitation and feedback from patients and relatives.

 

References:

Dewing, J., McCormack., B & Titchen., A. (2014). Practice Development Workbook for nursing, health and social care teams. UK: John Wiley & Sons, Ltd.

Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.) (2011). The handbook of action research. Cosy Paperback Edition Thouisand Oaks, Calif: SAGE.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hellen Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Ingrid Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haugesund kommune

Ingeborg S. Hovland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Silje Helen Søreide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haugesund kommune

Inger Lise Nuland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haugesund kommune
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Staying on track in changing landscapes: mapping complex projects in health services.

Dahl, Hellen; Eriksen, Kristin Ådnøy; Wennersberg, Marianne Hauge; Heimestøl, Sølvi; McCormack, Brendan. 2019, International Practice Development Journal. USN, HELSEVEST, UOPVP, QMU, UOU, UvM, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1