Cristin-prosjekt-ID: 583158
Sist endret: 12. april 2018 11:04
Cristin-prosjekt-ID: 583158
Sist endret: 12. april 2018 11:04
Prosjekt

Personell- og brukermedvirkning i tjenesteutvikling

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Klassifisering

Kategorier

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål
  • Engelsk

Tittel

Personell- og brukermedvirkning i tjenesteutvikling

Populærvitenskapelig sammendrag

https://forskningsprosjekter.ihelse.net/prosjekt/911523

 

Vitenskapelig sammendrag

Økt brukermedvirkning i offentlige tjenester har vært et uttalt politisk mål siden 1988 (St.meld. nr. 25/98). Til tross for dette, har vi ikke funnet litteratur som beskriver en brukermedvirkningsmetode som fremmer tjenesteutvikling og organisasjonslæring. Økt brukermedvirkning i utvikling av offentlige tjenester innebærer en omfattende endringsprosess som krever et spesielt engasjement fra både brukere og sosial- og helsepersonell. Dette aksjonsforskningsprosjektets hovedmål har derfor vært å utvikle en metode for brukermedvirkning som kunne sikre  personell- og brukermedvirkning i tjenesteutvikling. Metoden skulle utvikles i et forskningssamarbeid mellom undertegnede og pasienter, personal og ledere i en tverrfaglig spesialisert rusbehandlingsenhet i Helse Vest.

Hovedresultatet fra studien er Co-produksjonsmetoden, en tjenesteutviklingsmetode med kartlegging, evaluering, dialog mellom tjenestebrukere og tjenesteytere og organisasjonslæring som formål. Forskningen resulterte også i faktisk tjenesteutvikling, endrede holdninger og endret praksis i retning av økt brukermedvirkning i forskningskonteksten. Et betegnende resultat var etablering av et team bestående av lønnet personell, leder og tidligere pasient som sto for implementering av Co-produksjonsmetoden til andre deler av helseforetaket i samarbeid med NAV.

 

 

 

Tittel

Service user and provider participation in service development

Vitenskapelig sammendrag

In Norway, ‘greater user participation in health and social services’ has been a parent policy aim since 1988, and was a prerequisite for upgrading public services in national action plans for mental health and addiction services. However, user participation in these services has been evaluated as being insufficient. To explore how service user participation in service development could be increased, we conducted an action research project in Norwegian public specialised mental health and substance abuse services (SMHS). To facilitate dialogue, ownership and partnership between service users and providers, the inquiry was designed in line with co-operative inquiry principles. The purpose was that patient, staff and leader involvement and participation in research was regarded an important tool for facilitating greater user participation in service development. The primary objective of this study was to develop a ‘user participation method’ that ensured both service user and service provider participation within service development.

prosjektdeltakere