Cristin-prosjekt-ID: 583164
Sist endret: 27. mars 2019 09:49

Cristin-prosjekt-ID: 583164
Sist endret: 27. mars 2019 09:49
Prosjekt

Et video og tredemølleprosjekt: Testing av balanse under gange

prosjektleder

Kjersti Thulin Wilhelmsen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Motorisk kontroll • Balanse • Funksjonalanalyse

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.4 Metodologi og målinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55585656
Sted
Grethe E A Indredavik

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Et video og tredemølleprosjekt: Testing av balanse under gange

Vitenskapelig sammendrag

Forskergruppenbevegelse og funksjon (BeFu) har etablert et prosjekt der personer utsettes for visuelle/lydmessige og konsentrasjonsmessige utfordringer vist på video på 3 TV-monitorer ved gange på tredemølle. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Senter for nye Medier og rehabiliteringslaboratoriet SIM arena. På sikt vil dette være en av metodene for testing og av svimmelhet og balanse i BeFu sine pågående prosjekter.

Opprettholdelse av balanse krever et nøye samspill av stimuli fra de visuelle, vestibulære og proprioseptive systemene. Innkommende signaler fra synet, balanseorganet og det proprioseptive systemet må integreres på sentralt nivå før effektuering av adekvate motoriske responser igangsettes. Forstyrrelser i ett eller flere av systemene påvirker den sentrale integreringen og de motoriske responsene. Opprettholdelse av postural kontroll og balanse er «kjernen» når dagliglivets aktiviteter skal utføres.  Mange forhold påvirker evnen til opprettholdelse av balanse. Ved økende alder skjer det endringer i det motoriske og sensoriske system, og postural kontroll blir redusert. Andre naturlige aldersforandringer er redusert muskelstyrke som er sentralt i opprettholdelse av balanse hos eldre. Redusert muskelstyrke, lavere ganghastighet og dårlig balanse begrenser funksjonsnivået hos eldre.  Dette øker også risiko for fall.

Ganghastighet er også sentralt for funksjon. Sammenhengen mellom balanse, ganghastighet, steglengde og overlevelse hos eldre er kjent gjennom flere studier. Gange krever energi og motorisk kontroll og stiller krav til organsystemer som hjerte, lunger, sirkulasjon, nerve- og muskelskjelettsystem. Sakte gange kan bety forstyrrelser i ett eller flere organsystem som påvirker overlevelse. I tillegg kan nedsatt aktivitet forsterke en ond sirkel med dekondisjonering som har direkte effekt på helse og overlevelse.

Muskelskjelettplager er også med på å gi balanseforstyrrelser hos eldre. Nakkeplager er ikke uvanlig i denne gruppen, og disse plagene har vist seg å være assosiert med nedsatt balanse og ganghastighet, sammenlignet med friske personer i samme alder. Sensoriske input til nakken er svært viktige for å opprettholde balanse. Balanseforstyrrelser som følge av langvarige nakkeplager eller traumatiske whiplash relaterte nakkeskader er dokumentert også hos yngre og middelaldrende individer. Balanseforstyrrelsen kan være et resultat av endret sensorisk input og opprettholdelsen av postural kontroll, selv om personen ikke har patologi i det vestibulære system.

Uspesifiserte korsryggsmerter (LBP) fører ofte til nedsatt fleksibilitet i truncus. Studier viser at personer med langvarige LBP ofte får en endret motorisk kontroll og beveger seg langsommere og mer rigid enn friske. Som følge av dette kan man anta at også balansen blir påvirket.

Hensikten med prosjektet er å undersøke om bruk av video og tredemølle kan brukes for å undersøke hvordan friske personer og senere pasienter med plager fra muskel/skjellet og vestibulær dysfunksjon håndterer balansemessige utfordringer under gange på tredemølle ved ulike, men kontrollerte betingelser. For å kunne tolke testresultater må vi vite hvordan funksjonsfriske oppfører seg i denne testen. Som en del av dette ønsker vi å etablere et normalmateriale for tredemølleprosjektet. Dette blir en viktig referanse når vi senere skal sammenligne resultatene med ulike pasientgrupper.

Metode

Prosjektet vil være et tverrsnittstudie der man samler informasjon på en planlagt måte i en definert populasjon på et gitt tidspunkt.

Man ønsker å rekruttere ca.100 personer fra HVL, Campus Bergen ved å sende ut en invitasjon via Vestibylen. Bachelorstudenter som vil delta i datainnsamlingen blir bedt om å rekruttere deltakere fra studentene fra samme avdeling. Deltakerne skal være likt fordelt på kvinner og menn, og likt fordelt i alderskategorier, fra 18 år og oppover. Data som skal samles inn i tillegg til testing på tredemølle er alder, kjønn og selvrapportert fysisk aktivitet (IPAQ) Det er ikke blitt foretatt styrkeberegning av antall deltagere.

Eksklusjonskriterier vil være funksjonsplager som kan påvirke gangfunksjon.

Datainnsamling

Deltakerne går på tredemølle mens en video vises samtidig på 3 TV-monitorer. Det er lagt inn ulike visuelle, auditive og konsentrasjonsmessige utfordringer underveis. Vi ønsker å se på steglengde og stegfrekvens, og hva som skjer når variabilitet og vanskelighetsgrad øker. Ved hjelp av små kroppsbårne sensorer (akselerometer) blir gangen registrert.

Det beregnes 30 min på å teste hver deltager, og man streber etter å teste 10 personer hver testdag. Personene som takker ja til deltagelse vil få et informasjonsskriv på hva som skal foregå og at de til enhver tid kan trekke seg fra prosjektet. Målemetodene er pålitelige og foregår i Rehabiliteringslaboratoriet SIM arena ved HVL, Campus Bergen.

Dataanalyse

Data blir lagt i SPSS (siste versjon). Deskriptiv statistikk blir brukt for å beskrive utvalget og for å vise hvordan deltagerne fra normalbefolkningen skårer ved gange på tredemølle ved bruk av akselerometer. Students T-test blir brukt for å undersøke forskjeller mellom gruppene, og korrelasjonsanalyse for å se på sammenhenger mellom bakgrunnsvariabler som f.eks alder og ganghastighet. Det er også av verdi å se hvordan selvrapportert fysisk form vil påvirke testresultatene.

Utstyr

Tredemølle og TV monitorer tilknyttet rehabiliteringslaboratoriet SIM arena. Akselerometer med tilhørende programvare

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Thulin Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Grethe Elin Arnesen Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Lars Peder Vatshelle Bovim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Bård Erik Bogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Liv Heide Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5