Cristin-prosjekt-ID: 585083
Sist endret: 25. april 2019 12:18
Cristin-prosjekt-ID: 585083
Sist endret: 25. april 2019 12:18
Prosjekt

Dokumentasjonsgrunnlag om effekt av behandlingstiltak til nasjonale samvalgsverktøy.

prosjektleder

Therese Kristine Dalsbø
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • Helse Nord RHF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. mars 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dokumentasjonsgrunnlag om effekt av behandlingstiltak til nasjonale samvalgsverktøy.

Populærvitenskapelig sammendrag

Samvalgssenteret produserer samvalgsverktøy, utvikler e-læringskurs og koordinerer implementering av samvalg i Norge. Folkehelseinstituttet samarbeider med Samvalgssenteret gjennom å publisere dokumentasjonsgrunnlag om effekt av behandlingstiltak for deres nasjonale samvalgsverktøy. Vi søker frem systematiske oversikter av høy kvalitet. Vi vurderer tillit til resultatene for hvert av utfallene ble vurdert ved hjelp av GRADE. Vi benytter standardsetninger for å presentere resultatene i rapporter.

Vitenskapelig sammendrag

Prosessbeskrivelse

Folkehelseinstituttet bidrar med innhenting av kunnskapsgrunnlag for spørsmålet om effekt av tiltakene som presenteres i samvalgsverktøy. Eksempler på slike spørsmål struktureres som PICO-spørsmål, der vi ser etter forskning som besvarer hva er effekt av legemiddel a versus legemiddel b for pasientgruppen c på utfallene d,e,f? Vi starter øverst i kunnskapspyramiden for å søke frem beste tilgjengelige oppsummerte forskning https://bestpractice.bmj.com/info/us/toolkit/discuss-ebm/what-is-the-best-evidence-and-how-to-find-it/

 1. Innledningsvis starter vi med samtale med Samvalgssenteret og relevante klinikere for å kartlegge hva som er relevant PICO og vi sjekker om det allerede finnes retningslinjer https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer og om det finnes samvalgsverktøy «decision aid»? https://decisionaid.ohri.ca/index.html. Dersom det finnes en god og oppdatert retningslinje så bruker vi det – og da gjør vi ikke ytterligere søk.
 2. Deretter søker vi i Cochrane for å se om det finnes Cochrane-oversikter https://www.cochranelibrary.com/cdsr/reviews og kliniske svar «Clinical answers» https://www.cochranelibrary.com/cca. Dersom det finnes relevant Cochrane-oversikt så bruker vi det – og da gjør vi ikke ytterligere søk. Vi sjekker ut om Cochrane-oversikten besvarer alle sammenligningene, er oppdatert nok og om det eventuelt er kommet til nyere forskning som burde vært med.
 3. Dersom vi ikke finner tilstrekkelig svar på sammenligningene i retningslinjer, eller Cochrane-oversikter tar vi kontakt med relevant Cochrane-gruppe og vi spør om at det lages en oversikt. Samtidig gjør vi et søk etter andre systematiske oversikter. Dette gjøres som avgrenset søk i få databasen Epistemonikos. Dersom vi finner en relevant oversikt av god nok kvalitet så bruker vi det – og da gjør vi ikke ytterligere søk.
 4. Dersom vi ikke finner noen relevante retningslinjer eller oversikter så må vi vurdere å gjøre et systematisk søk i databaser, hovedsakelig i Cochrane Central som bare har kontrollerte studier og som inkluderer referanser fra andre databaser og grå litteratur (eventuelt søke i databaser som medline, embase, central med filter etter nyere randomiserte kontrollerte studier) Dette vil trolig være relevant kun der det er helt nye tiltak eller bruk av gamle tiltak på helt nye populasjoner (eksempelvis nye legemidler for personer med kreft).

 

Metode

Prosess – beskrivelse av dokumentasjonsinnhentingen i rapporter

 

Vi beskriver i hver rapport hvordan vi gikk frem for å finne svar. Det vil være varierende hvor langt vi må gå for å finne svarene, litteratursøkene vil derfor være noe ulik fra gang til gang. Siden vi har retningslinjer tilgjengelig vil vi ikke lage avanserte søk etter retningslinjer, de ligger allerede samlet på helsebiblioteket. Årsaken til at vi først søker etter relevante Cochrane-oversikter er fordi de allerede i stor grad er oppdaterte og de er tilgjengelig for alle. Dersom vi søker frem andres systematiske oversikter har vi ikke nødvendigvis gratis tilgang til de for alle leserne senere. Når en konkret PICO ikke lar seg besvare av retningslinje eller en Cochrane-oversikt må vi søke ytterligere etter en systematisk oversikt, men også dette blir et konkret søk etter nyere systematiske oversikt. Den beste kilden til dette er Epistemonikos. Uttømmende søk etter enkeltstudier har vi unngått, men der det blir nødvendig får vi se på muligheten til å søke spesifikt etter nyere randomiserte kontrollerte studier. 

Styrker og svakheter

Arbeidet vi gjør beskrives og lar seg oppdatere. Resultatene kan etterprøves. Når vi finner kunnskapshull vil vi beskrive dem og dette vil kunne danne grunnlag for eventuelle bestillinger av ny forskning.

Dokumentasjonsgrunnlaget som vi innhenter kan ha betydelige mangler, enten i form av at det er gammelt, få, små studier eller usikre resultater. Derfor formidler vi både funnene og tilliten vi har til dem. Vi bruker anerkjente metoder for å formidle forskningsfunnene både kvalitativ og kvantitativt der det er mulig.

Tittel

Evidence-base for shared decision making tools.

Populærvitenskapelig sammendrag

The Centre for Shared-decision Making "Samvalgssenter" at the University Hospital of North Norway (UNN)  produces shared-decision making tools, develops e-learning courses and coordinates the implementation of shared-decision making in Norway. The Norwegian Institute of Public Health collaborates with the "Samvalgssenter" by publishing reports about the documentation on the effectiveness of treatment for their national shared-decision making tools. We search for high-quality systematic reviews. We assess confidence in the results for each of the outcomes assessed using GRADE. We use standardized sentences to present the results in reports.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kåre Birger Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Signe Agnes Flottorp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Nytteverdien av behandling for personer med cyste i bukspyttkjertelen: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy.

Dalsbø, Therese Kristine; Røsvik, Anne Hilde; Rakkenes, Kirsti; Jacobsen, Solveig. 2019, UNN, FHIRapport

Nytteverdien av behandling med dren for personer med idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy.

Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam; Jacobsen, Solveig. 2018, UNN, FHIRapport

Nytteverdien av behandling for hofteartrose: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy.

Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Lauritzen, Mirjam; Brembo, Espen Andreas. 2018, USN, UNN, FHIRapport

Nytteverdien av mastektomi for kvinner med brystkreft: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy.

Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam; Lager, Anne Regine. 2018, UNN, FHIRapport

Nytteverdien av behandling for kneartrose: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy.

Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Lauritzen, Mirjam; Lager, Anne Regine. 2018, UNN, FHIRapport
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »