Cristin-prosjekt-ID: 585083
Sist endret: 22. januar 2021, 11:27

Cristin-prosjekt-ID: 585083
Sist endret: 22. januar 2021, 11:27
Prosjekt

Dokumentasjonsgrunnlag om effekt av behandlingstiltak til nasjonale samvalgsverktøy.

prosjektleder

Therese Kristine Dalsbø
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. mars 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dokumentasjonsgrunnlag om effekt av behandlingstiltak til nasjonale samvalgsverktøy.

Populærvitenskapelig sammendrag

Samvalgssenteret produserer samvalgsverktøy, utvikler e-læringskurs og koordinerer implementering av samvalg i Norge. Folkehelseinstituttet samarbeider med Samvalgssenteret gjennom å publisere dokumentasjonsgrunnlag om effekt av behandlingstiltak for deres nasjonale samvalgsverktøy. Vi søker frem systematiske oversikter av høy kvalitet. Vi vurderer tillit til resultatene for hvert av utfallene ble vurdert ved hjelp av GRADE. Vi benytter standardsetninger for å presentere resultatene i rapporter.

Vitenskapelig sammendrag

Prosessbeskrivelse

Folkehelseinstituttet bidrar med innhenting av kunnskapsgrunnlag for spørsmålet om effekt av tiltakene som presenteres i samvalgsverktøy. Eksempler på slike spørsmål struktureres som PICO-spørsmål, der vi ser etter forskning som besvarer hva er effekt av legemiddel a versus legemiddel b for pasientgruppen c på utfallene d,e,f? Vi starter øverst i kunnskapspyramiden for å søke frem beste tilgjengelige oppsummerte forskning https://bestpractice.bmj.com/info/us/toolkit/discuss-ebm/what-is-the-best-evidence-and-how-to-find-it/

 1. Innledningsvis starter vi med samtale med Samvalgssenteret og relevante klinikere for å kartlegge hva som er relevant PICO og vi sjekker om det allerede finnes retningslinjer https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer og om det finnes samvalgsverktøy «decision aid»? https://decisionaid.ohri.ca/index.html. Dersom det finnes en god og oppdatert retningslinje så bruker vi det – og da gjør vi ikke ytterligere søk.
 2. Deretter søker vi i Cochrane for å se om det finnes Cochrane-oversikter https://www.cochranelibrary.com/cdsr/reviews og kliniske svar «Clinical answers» https://www.cochranelibrary.com/cca. Dersom det finnes relevant Cochrane-oversikt så bruker vi det – og da gjør vi ikke ytterligere søk. Vi sjekker ut om Cochrane-oversikten besvarer alle sammenligningene, er oppdatert nok og om det eventuelt er kommet til nyere forskning som burde vært med.
 3. Dersom vi ikke finner tilstrekkelig svar på sammenligningene i retningslinjer, eller Cochrane-oversikter tar vi kontakt med relevant Cochrane-gruppe og vi spør om at det lages en oversikt. Samtidig gjør vi et søk etter andre systematiske oversikter. Dette gjøres som avgrenset søk i få databasen Epistemonikos. Dersom vi finner en relevant oversikt av god nok kvalitet så bruker vi det – og da gjør vi ikke ytterligere søk.
 4. Dersom vi ikke finner noen relevante retningslinjer eller oversikter så må vi vurdere å gjøre et systematisk søk i databaser, hovedsakelig i Cochrane Central som bare har kontrollerte studier og som inkluderer referanser fra andre databaser og grå litteratur (eventuelt søke i databaser som medline, embase, central med filter etter nyere randomiserte kontrollerte studier) Dette vil trolig være relevant kun der det er helt nye tiltak eller bruk av gamle tiltak på helt nye populasjoner (eksempelvis nye legemidler for personer med kreft).

 

Metode

Metode for kunnskapsinnhenting til bruk i samvalgsverktøy  

 

Den medisinske problemstillingen skal formuleres ved hjelp av PICO[1]. Pasientpopulasjon og utfall i PICO identifiseres og systematiseres i samarbeid mellom Samvalgssenteret, nasjonal og lokal kliniker og evt. Folkehelseinstituttet (FHI)[2] med bakgrunn i:

 • Intervensjoner som tilbys i offentlig norsk helsevesen
 • Utfall som klinikere og pasienter har oppgitt som relevante 
 • Resultat fra orienterende litteratursøk
   
 1. Kartlegge referanser

Relevante retningslinjer og andre samvalgsverktøy kartlegges for å finne referanser som kan bidra til å besvare PICO. Gode kilder er Helsebibliotekets retningslinjer og Ottawa Hospitals samvalgsverktøy.

 

 1. Søke i Cochrane
  Dersom pkt. 1 ikke gir svar på PICO vil FHI søke etter oversikter i Cochrane Library og kontakte relevante Cochranegrupper.

 

 1. Søke i filtrerte databaser

Dersom PICO ikke kan besvares av Cochrane-oversikter vil FHI søke etter andre systematiske oversikter. Gode kilder er Epistemonikos og Medline.
 

 1. Søke i andre databaser

FHI vil gjøre søk i andre databaser dersom det fremdeles ikke finnes tilstrekkelig svar på sammenligningene. Gode kilder er:

 1. Cochrane Central, som bare har kontrollerte studier og som inkluderer referanser fra andre databaser og grå litteratur
 2. Ved behov: Nyere randomiserte kontrollerte studier i filtrerte databaser som Medline eller Embase. Dette vil trolig kun være relevant der det er helt nye tiltak eller der gamle tiltak brukes på helt nye populasjoner (f.eks. nye legemidler for personer med kreft).
   
 1. Gjennomgå resultatene

Samvalgssenteret, klinikerne og FHI går gjennom oversiktene og velger ut de som er relevante.
 

 1. Lage rapportutkast

Rapporten må inneholde en transparent og etterprøvbar beskrivelse av søkestrategien, og informasjon om hvilke søk som ble gjort på hvilket tidspunkt. Funnene presenteres i en resultattabell som inneholder:

 1. Effektestimat og konfidensintervall
 2. Antall studier og deltakere
 3. Tillit til effektestimatet
 4. Referanser til oversiktene med hyperlenke
   
 1. Gjennomgå rapporten

Utkast til rapport gjennomgås av Samvalgssenteret og samarbeidende klinikere.
 

 1. Integrere resultatene i samvalgsverktøyet

Samvalgssenteret presenterer resultatene i samvalgsverktøyet i henhold til kriterier for kunnskapsbasert pasientinformasjon (EBPI).

 

Utstyr

Den beskrevne metoden for kunnskapsinnhenting bygger på prinsipper fra:

 

Dette dokumentet ble godkjent av Faggruppe samvalg 14.05.2019.

 

 

[1] PICO (population, intervention, comparison, outcome) er et verktøy for å ramme inn og besvare medisinske spørsmål på en tydelig og presis måte.

[2] Eller andre relevante samarbeidspartnere.

Tittel

Evidence-base for shared decision making tools.

Populærvitenskapelig sammendrag

The Centre for Shared-decision Making "Samvalgssenter" at the University Hospital of North Norway (UNN)  produces shared-decision making tools, develops e-learning courses and coordinates the implementation of shared-decision making in Norway. The Norwegian Institute of Public Health collaborates with the "Samvalgssenter" by publishing reports about the documentation on the effectiveness of treatment for their national shared-decision making tools. We search for high-quality systematic reviews. We assess confidence in the results for each of the outcomes assessed using GRADE. We use standardized sentences to present the results in reports.

Metode

Method for evidence generation for patient decision aids

The medical problem is articulated in a PICO. Patient population and outcome in PICO are identified in a joint effort by Centre for Shared Decision Making (CSDM), national and local clinicians and, optionally, the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) or other relevant institutions.The process is based on:

 • Interventions available in the Norwegian public health care system
 • Outcomes deemed relevant by clinicians and patients
 • Results from scoping literature search
 1. Mapping references

Relevant medical guidelines and other decision aids are mapped for references that might answer the PICO. Good sources are Guidelines from the Norwegian Electronic Health Library and Ottawa Hospital decision aids

 1. Searching Cochrane

If 1. does not answer the PICO, NIPH will search for reviews in Cochrane Library and contact relevant Cochrane groups.

 1. Searching filtered databases

If PICO is not answered by Cochrane reviews, NIPH will search for other systematic reviews. Good sources are Epistemonikos and Medline.

 1. Searching other databases

If there still are no sufficient results on comparisons, NIPH will search other databases. Good sources are:

 1. Cochrane Central, which has only controlled studies and includes references from other databases and grey literature.
 2. If necessary: More recent, randomized controlled studies in filtered databases like Medline or Embase. This will probably be relevant only in cases of all new interventions, or old interventions on all new populations (e.g. new drugs for cancer patients).
 1. Reviewing search results

CSDM, clinicians and NIPH will go through the results and pick out relevant ones.

 1. Drafting report

The report contains a transparent and verifiable description of the search strategy and information about what searches were done, and when. Findings are presented in a table of results containing:

 1. Effect estimate and confidence interval
 2. Number of studies and participants
 3. Level of confidence in the effect estimate
 4. References to the reviews with a hyperlink
 1. Reviewing report

CSDM and cooperating clinicians review the report draft.

 1. Integrating results in the decision aid

CSDM presents the results in the decision aid, in accordance with criteria for evidence based patient information (EBPI).

 

Utstyr

The described method for evidence generation is based on principles from:

The national Norwegian SDM council approved this document on May 14 2019.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Finn Runar Eggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for formidling og bruk av kunnskap ved Folkehelseinstituttet

Tonje Lehne Refsdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Nytteverdien av behandling for personer med kreft i bukspyttkjertelen: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy.

Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Rakkenes, Kirsti; Jacobsen, Solveig. 2020, UNN, FHIRapport

Nytteverdien av behandling for voksne med primær psykose: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy.

Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Øvernes, Leif Arvid; Lauritzen, Mirjam; Skjelbakken, Tove. 2019, UNN, FHI, HAUKELANDRapport

Nytteverdien av behandling for personer med cyste i bukspyttkjertelen: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy.

Dalsbø, Therese Kristine; Røsvik, Anne Hilde; Rakkenes, Kirsti; Jacobsen, Solveig. 2019, UNN, FHIRapport

Nytteverdien av behandling med dren for personer med idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy.

Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam; Jacobsen, Solveig. 2018, UNN, FHIRapport

Nytteverdien av behandling for hofteartrose: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy.

Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Lauritzen, Mirjam; Brembo, Espen Andreas. 2018, USN, UNN, FHIRapport
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »