Cristin-prosjekt-ID: 586961
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:11 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 586961
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020, 21:11 Sist endret av: REK
Prosjekt

Venetoclax-Dexamethason til pasienter som har hatt tilbakefall eller har refraktær myelomatose

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2525

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. desember 2017 Slutt: 12. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Venetoclax-Dexamethason til pasienter som har hatt tilbakefall eller har refraktær myelomatose

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke om behandling med venetoclax/dexametason er en effektiv behandling av myelomatosepasienter med translokasjon (11;14). Dette er pasienter som responderer dårlig på moderne terapi.. Det er allerede gjennomført en fase 1 studie som har testet ulike doser av venetoclax sammen med en fast dose dexametason i denne pasientgruppen. Studien viste at pasienter med translokasjon (11;14) hadde en spesielt god respons på behandlingen, og derfor har man valgt å fokusere på denne gruppen i fase 2. Myelomatose (benmargskreft) er en malign blodsykdom med ukontrollert vekst av plasmaceller i benmargen. Det er ikke mulig å kurere lidelsen, men overlevelsestiden har økt med moderne terapi med nye behandlingsmetoder. Noen myelomatose pasienter har genetiske forandringer som påvirker prognosen og effekt av behandlingen. Nyere forskning tyder på at pasienter med translokasjon (11;14) responderer dårligere på moderne terapi. Dette er videreføring av en internasjonal multisenterstudie, fase 1/2, dvs. at alle de inkluderte pasientene mottar samme behandling. I fase 2 ønsker man å inkludere 80 pasienter fra mange ulike land, hvorav 4-5 pasienter i Norge. Pasientene er kvinner og menn > 18 år som har fått påvist t(11;14) og har fått tilbakefall av sin sykdom eller vist seg behandlingsrefraktære. De må ha forsøkt standard behandling eller blitt refraktære mot behandling og vurderes som høy-risiko pasienter med behov for en tilpasset behandling. Behandling består av 800 mg venetoclax daglig på dag 1-21 og 40 mg dexametason på dag 1, 8, og 15 av en 21-dagers syklus. Pasientene vil møte til 25 studierelaterte besøk dersom de deltar i 10 måneder. Etter avsluttet behandling følges de opp med hensyn til sykdomsstatus og videre behandling i opptil 2 år. De vil stå på behandlingen til sykdommen progredierer, til de opplever uakseptable bivirkninger, til de er uegnet til å fortsette behandlingen, eller til de ønsker å trekke seg. Etter behandlingsslutt vil pasientene følges opp mht. overlevelse. Effektmål er respons (ORR og VGPR+). Sekundære mål er sikkerhetsprofil, progresjon, overlevelse, tid til respons og varighet av respons. Det samles inn journalopplysninger vedrørende demografiske variabler, tidligere bivirkninger, sykehistorie, alkohol-/nikotinbruk, medisinbruk, og resultater fra tidligere undersøkelser mht. kjente risikomarkører. Det samles inn nye resultater fra klinisk undersøkelse, det taes graviditetstest fra fertile kvinner, benmargsundersøkelser, EKG, «ECOG-status», blodprøver, urinprøver, koagulasjonsprøver og farmakokinetikk-prøver. Pasientene skal føre en doseringsdagbok i behandlingsperioden. Det skal opprettes en prosjektspesifikk forskningsbiobank med fullblod, serum, plasma, celler, urin, biopsimateriale og benmarg. Medisinsk direktør i AbbVie, Steinar Thoresen er databehandlings ansvarlig i Norge. Biologisk materiale vil bli overført til biobanker i Sveits og USA og destrueres etter at analysene er fullført. Detaljer rundt disse analysene er ikke nevnt i søknaden. Data skal oppbevares i 20 år etter at studien er avsluttet. Avidentifiserte helseopplysninger skal overføres til Tyskland, Sveits, India og USA.

Metode

Basert på resultater fra fase 1 del av studien fant man a MM pasienter med t(11;14) hadde spesiell god effekt av behandling med venetoclax og dexametason. Derfor ble denne subpopulasjonen valgt for den utvidete delen av studien. Fase 2 del av studien vil evaluere effekten av venetoclax og dexametason på 80 pasienter som har relapset eller er refraktære og som har t(11;14). Effekten av behandlingen vil bestemmes på bakgrunn av blod- og benmargsprøver i henhold til IMWG kriteriene både lokalt på sykehusene og sentralt av en uavhengig komité. Det vil bli tatt blod- og benmargsprøver for biomarkøranalyser ved spesifiserte tidspunkt i løpet av studien. Total responsrate (ORR), antall pasienter med VGPR+ vil estimeres utfra IMWG kriterier. Pasientene vil stå på denne behandlingen inntil sykdommen progredierer, får uakseptable bivirkninger eller at pasienten av andre grunner ikke er egnet til å fortsette behandlingen eller ønsker å trekke seg. Etter at behandlingen er avsluttet vil pasienten følges opp med hensyn på overlevelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1