Cristin-prosjekt-ID: 590699
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 590699
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bedre før – Bedre etter: Opptrening før operasjon for eldre pasienter satt opp til totalproteseoperasjon i hofte. En randomisert kontrollert studie

prosjektleder

Astrid Bergland
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/503

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2018 Slutt: 31. mars 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre før – Bedre etter: Opptrening før operasjon for eldre pasienter satt opp til totalproteseoperasjon i hofte. En randomisert kontrollert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Bakgrunnen for dette prosjektet er at det fins manglende kunnskapsgrunnlag hvorvidt opptrening (prerehabilitering) før innsetting av totalprotese vil kunne motvirke funksjonssvikt og gi bedre postoperativ prognose. Studier har vist at høy alder og nedsatt funksjon før innsetting av totalprotese i hoften kan påvirke postoperativ prognose for blant annet gangfunksjon., På grunn av manglende dokumentasjon ønskes det å gjennomføre en randomisert kontrollert studie på pasienter over 70 år med nedsatt funksjon som skal ha operasjon med innsetting av totalprotese i hofte. Deltagerne vil ved tilfeldig trekning motta enten prehabilitering før innsetting av nytt hofteledd (treningsgruppe) eller behandles etter standard prosedyre (kontrollgruppe). Studiets problemstilling er om prehabilitering før innsetting av nytt hofteledd øke ganghastigheten etter operasjon? I tillegg til gangfunksjon vil man i prosjektetmåle effekt på daglig funksjon, f.eks. det å reise sette seg, og videre se på smerter og livskvalitet. 150 deltagere over 70 år med nedsatt funksjon (Harris Hip Score < 70) med bostedsadresse i Oslo og Akershus vil bli inkludert. Deltagerne vil bli rekruttert fra de større sykehusene. Aktuelle sykehus er: Oslo universitetssykehus (Ullevål), Diakonhjemmet Sykehus, Martina Hansens Hospital, Bærum sykehus - Vestre Viken, Akershus universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Informasjon fra journal innhentes før og etter, samt resultater av funksjonstester. Det skal innhentes skriftlig samtykke. Deltagere i kontrollgruppen vil følge det ordinære opplegget ved sykehuset der de er satt opp for innsetting av totalsprotese både før og etter operasjon. Deltagere ti intervensjonsgruppen (opptrening før innsetting av totalprotese i hofte) vil bli bedt om å gjennomføre 3 treningsøkter (à 45-60 min) i uka i 8-12 uker, hvorav 1-2 økter vil være veiledet trening hos fysioterapeut som er kurset innenfor trening av artrosepasienter. Treningen vil være tilpasset deltageren. Den som evaluerer effekten vil være blindet for hvem som er randomisert til henholdsvis intervensjonsgruppe og kontrollgruppe.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Bergland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

May Arna Risberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gunvor Hilde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Odd-Einar Svinøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4