Cristin-prosjekt-ID: 592815
Sist endret: 16. november 2018, 09:49

Cristin-prosjekt-ID: 592815
Sist endret: 16. november 2018, 09:49
Prosjekt

Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (NeuroTox)

prosjektleder

Heidi Aase
ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 10.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 267984

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Toksikologi • Psykologi

Emneord

Toksikologi • Psykologi • Miljøgifter

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (NeuroTox)

Populærvitenskapelig sammendrag

Får barna våre skader av miljøgifter?

Hvordan påvirker miljøgifter barna våre? Det skal forskerne i studien NeuroTox finne ut av. – Det handler om den mest sårbare fasen i våre liv – fosterutviklingen – og hva vi får i oss av ulike fremmedstoffer gjennom mat, drikkevann, luft, og produkter vi bruker i hverdagen, noe folk flest er opptatt av, sier forsker Gro Dehli Villanger.

Hjerneutvikling

- Miljøgifter er noe vi eksponeres for i det daglige liv. Og det er mange av dem. De kan ha effekt på tidlig hjerneutvikling. Stoffene kan virke sammen, og gi ulike effekter hos barnet som påvirker atferd, kognitive funksjoner, og øke risiko for nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme eller nevrologiske sykdommer som cerebral parese og epilepsi hos barn, sier forsker Gro Dehli Villanger.

- Vet vi allerede i dag at miljøgifter kan føre til ADHD og autisme?

- Vi vet at miljøgifter kan være en medvirkende faktor, sammen med genetisk disponering og andre faktorer under svangerskapet, sier Villanger.

Plastinnpakning og stekepanner

Det er spesielt tungmetaller og perfluoralkyler, som finnes i alt fra plastinnpakningen til matvarer til klær og teflonpanner, som forskerne er på jakt etter. Frem mot 2020 skal de blant annet studere biologisk prøvemateriale som blodprøver fra Mor og barn-undersøkelsen (MoBa), og koble informasjon herfra til data fra Norsk pasientregister (NPR) for å finne spor etter diagnoser som CP, autisme, epilepsi og ADHD.

- I tillegg er vi så vidt jeg vet den første MoBa-studien som samarbeider med og kobler til data fra nyfødtscreeningen for å se på thyroidhormon-status hos nyfødte i våre studiepopulasjoner. Thyroidhormoner, eller stoffskiftehormoner, er essensielle for en normal hjerneutvikling hos fosteret, men disse miljøgiftene kan forstyrre denne balansen, sier Gro Dehli Villanger.

Vitenskapelig sammendrag

Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling så tidlig som i fosterlivet. Til tross for at dette er viktig i et folkehelseperspektiv, er det lite kunnskap om skadelige effekter av miljøgifter på hjernens utvikling og kognitive funksjoner, eller risiko for nevrologiske lidelser eller nevroutviklingsforstyrrelser i barn.

Disse sykdommene utgjør en stor belastning for barnet og dets familie, og for samfunnet for øvrig. Derfor burde forskning på risikofaktorer som kan forebygges være høyt prioritert, deriblant tilstedeværelse av skadelige kjemikalier i miljøet.

I dette prosjektet skal vi måle nivåer av miljøgifter i mors blod under svangerskapet som perfluoroalkyl stoffer (PFASer, for eksempel PFOS) og ulike metaller (for eksempel kvikksølv, bly og arsen) og undersøke om disse har en negativ påvirkning på barnets nevroutvikling. De valgte stoffene er kjente eller mistenkte for å forstyrre hjerneutvikling. Vi skal også undersøke om blandinger av disse stoffene kan være mer skadelig enn enkeltstoffer alene.

I studien bruker vi data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa); inkludert spørreskjemadata, biologiske prøver av mor og barn, kliniske undersøkelser (testing av kognitive ferdigheter og vurdering av psykiatriske symptomer) samt informasjon om diagnosene ADHD, autisme, cerebral parese og epilepsi i barnet via kobling mellom MoBa og Norsk Pasientregister.

I tillegg skal vi inkorporere data på stoffskiftehormoner (tyroideahormoner) fra Nyfødtscreeningen for å se om miljøgifter kan påvirke hjerneutvikling ved å forstyrre nivåer av disse hormonene i nyfødte. Som en annen mulig toksisk virkningsmekanisme, skal vi undersøke nyfødt DNA-metylering. Denne unike kombinasjonen av data og store utvalgsstørrelser gjør det mulig å teste hypotesene om de valgte miljøgiftene og deres blandinger kan endre normal hjerneutvikling under fosterlivet, selv ved lave nivåer, og dermed utgjøre en risikofaktor for disse lidelsene eller negativt påvirke kognitive funksjoner og atferd i barna.

Metode

Assosiasjoner mellom utfall- og eksponeringsvariabler undersøkes med et kasus-kohort design. I studien bruker vi data fra den den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa); inkludert spørreskjemadata, biologiske prøver av mor og barn, kliniske undersøkelser (testing av kognitive ferdigheter og vurdering av psykiatriske symptomer) samt informasjon om diagnosene ADHD, autisme, cerebral parese og epilepsi i barnet via kobling mellom MoBa og Norsk Pasientregister. PFAS analyseres med liquid chromatography-triple quadruple mass spectrometry (LC-MS/MS). Metallene analyseres med inductively coupled plasma - sector field mass spectrometry (ICP-SFMS). Analyser av tyroideahormoner er gjort med bruk av blodkort fra nyfødte tatt 48-72 timer etter fødsel fra nyfødtscreeningen.

Tittel

Prenatal exposure to toxicants and childhood neurodevelopmental disorders and cognitive functions (NeuroTox)

Populærvitenskapelig sammendrag

Environmental chemicals may affect child development already in the womb. However, empirical knowledge regarding adverse effects of toxicants on brain development and cognitive functions, or as risk for neurological or neurodevelopmental disorders in children is limited, yet of great public health importance.

These disorders have a significant adverse impact on the child and its family, as well as society. Thus, the identification of preventable risk factors such as hazardous substances in the environment should be prioritised.

In this research project, we will investigate if maternal blood levels of perfluoroalkyl substances (PFASs, e.g. PFOS) and different metals (e.g. mercury, lead, and arsenic) during pregnancy have negative effects on neurodevelopment in children. These environmental contaminants are known, or are suspected, to interfere with brain development. We will also investigate if mixtures of these compounds are more toxic in combination than the single compounds.

We will use data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa), including questionnaire data, biological samples from mother and child, clinical examinations of the child (testing of cognitive skills and assessment of psychiatric symptoms), as well as diagnoses of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), autism spectrum disorders (ASD), cerebral palsy, and epilepsy identified through linkage to the Norwegian Patient Registry.

We will also incorporate data on newborn thyroid hormone levels from the national newborn screening programme to investigate thyroid disruption, as well as measure newborn DNA methylation, as possible toxic mechanisms.

This unique combination of data and large sample sizes will enable us to test the hypotheses that variations in exposure levels to contaminants and their mixtures can alter normal foetal brain development, even at low levels of exposure, and become risk factors for these disorders or affect cognitive functions and behaviour in children.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Kjell Vegard Fjeldheim Weyde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Thea Steen Skogheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Guido Biele

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Pål Suren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Prenatal Phthalates, Maternal Thyroid Function, and Risk of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in the Norwegian Mother and Child Cohort.

Engel, Stephanie M.; Villanger, Gro Dehli; Nethery, Rachel C.; Thomsen, Cathrine; Sakhi, Amrit Kaur; Drover, Samantha S.M.; Hoppin, Jane A.; Zeiner, Pål; Knudsen, Gun Peggy S.; Reichborn-Kjennerud, Ted mfl.. 2018, Environmental Health Perspectives. UoNCaCH, DU, NCSU, FHI, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Effects of Sample Handling and Analytical Procedures on Thyroid Hormone Concentrations in Pregnant Women's Plasma.

Villanger, Gro Dehli; Learner, Emily; Longnecker, Matthew P; Ask, Helga; Aase, Heidi; Zoeller, R. Thomas; Knudsen, Gun Peggy; Reichborn-Kjennerud, Ted; Zeiner, Pål; Engel, Stephanie M. 2017, Epidemiology. UoNCaCH, UoMaA, FHI, OUS, NIHVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2