Cristin-prosjekt-ID: 596191
Sist endret: 14. juni 2018, 09:25

Cristin-prosjekt-ID: 596191
Sist endret: 14. juni 2018, 09:25
Prosjekt

Aktive vinterbarn: Hva betyr naturlek om vinteren for barn i barnehagen?

prosjektleder

Jostein Rønning Sanderud
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. juni 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aktive vinterbarn: Hva betyr naturlek om vinteren for barn i barnehagen?

Vitenskapelig sammendrag

Barns muligheter for kroppslig-sanselig nærkontakt med natur i det daglige oppfattes ofte som en betydningsfull forutsetning for aktive og gode, helsefremmende oppvekstmiljøer. Flere forskere uttrykker uro for at stadig flere vokser opp på steder med vanskelig tilgang på natur og at dette kan føre til at flere barn kommer til å leke innendørs og la seg fange av fysisk inaktivitet foran skjermer, med de uheldige konsekvenser det kan få for barnas livskvalitet og utvikling. Enkelte forskere har i det siste spurt seg om utelek om vinteren kan bidra til fysisk passivitet blant barn.

Det offentlige har blant annet forventninger til barnehagenes innsats for å bidra til å skape en motvekt til slike trekk ved samfunnsutviklingen. I 2016 gikk 91% av barn i alderen 1-5år i Norge i barnehage (Statistisk sentralbyrå, 2017). Dette gjør barnehagen til en viktig arena for å studere barn sine oppvekstsvilkår i Norge. Det er Rammeplanen som regulerer barnehagens virksomhet. En del av barnehagens verdigrunnlag er at «Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen». Rammeplanen gir også rom for ulike satsingsområder som f.eks. friluftsbarnehager (Kunnskapsdepartementet, 2017, p. 11).

Prosjektets teoretiske fortolkningsramme er under utvikling, men bygger på en grunnleggende forståelse av barn som lekende, nysgjerrige og utforskende i møte med natur. I barnas lekende utforskning oppstår det stadig situasjoner som utfordrer barnas forståelsesramme og dermed bidrar til barnas forståelse av dem selv og omverdenen. Dette perspektivet er en bearbeiding av empiri fra mastergraden som ble levert ved NIH i 2011 (Gurholt & Sanderud, 2016; Sanderud & Gurholt, 2014).

Målet med dette prosjektet er å utvikle ny kunnskap som har høy samfunnsrelevans og vitenskapelig kvalitet ved å undersøke og forstå hva naturkontakt og naturopplevelser om vinteren betyr for barn (4-5år) i en friluftsbarnehage.

Mer presist vil følgende problemstillinger være ledende:

Hovedproblemstilling:

·        Hva betyr naturlek om vinteren for barn i fire til femårsalderen i barnehagen?

Underproblemstillinger:

·        Hvordan undersøke barns kroppslige erfaringer i natur (materielt og kulturelt) metodologisk?

·        Hva slags bevegelser, opplevelser og mening skaper barna i møte med vinterens materialer; snø, is, kulde og mørke?

·        Hva slags lekekultur skaper barn og barnehagens personale om vinteren?

Metode

For å studere hva prosjektets problemstillinger kan bety fra barnets eget perspektiv, vil det bli gjennomført et etnografisk feltarbeid med deltakende observasjon, etnografiske intervju og foto-intervju. Denne trianguleringen kan bidra til å både belyse problemområdet fra ulike sider og validere dataene.

Deltakende observasjon kan gjennomføres ved å leke sammen med, observere og snakke med de lekende barna. Ved å bli inkludert i leken kan forskeren gjøre tilsvarende erfaringer som barna. Slik kan alle forskerens sanser, ikke bare syn og hørsel, bidra til å skape rike data om barns lek og interaksjon med natur (se f.eks. Fangen, 2010; Pink, 2009).

Etnografiske intervju (Ethnographic interviewing) er ofte ustrukturerte samtaler med barn mens de f.eks. leker. Forskeren inviterer informantene til å snakke om ulike tema (Saywitz & Camparo, 2014).

Foto-intervju. Ved å låne ut digitale fotokamera til enkelte barn, for så å gi barna en oppgave (f.eks. å fotografere steder i barnehagen som de synes er viktige), kan bildene bli utgangspunkt for et intervju som dreier seg om tema barna selv finner interessant eller meningsfullt å snakke om (Pink, 2013).

Feltarbeidet legges til en regional friluftsbarnehage som tilbringer mye tid i natur. Feltarbeidet er delt i to perioder på omtrent to uker med ulikt fokus. I desember/januar er det snø, kaldt og mørkt og i mars/april er dagene har blitt litt lysere og varmere. Vinter representerer kontekster hvor barns erfaringer og opplevelser er lite belyst i internasjonal forskningslitteratur. Utvalget vil bestå av ca 20 barn i 4-5 årsalderen av med ulik kulturell bakgrunn og av ulike kjønn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jostein Rønning Sanderud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Vegard Fusche Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kirsti Pedersen Gurholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 3 av 3