Cristin-prosjekt-ID: 601907
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2021 09:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601907
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2021 09:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

Venetoklax, lenalidomid og rituximab til behandling av pasienter med mantelcellelymfom

prosjektleder

Jon Riise
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2254

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 30. november 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Venetoklax, lenalidomid og rituximab til behandling av pasienter med mantelcellelymfom

Populærvitenskapelig sammendrag

Mantelcelle lymfom (MCL) regnes som er ikke-kurativ sykdom og prognosen ved tilbakefall er ytterst alvorlig. Lenalidomid og rituximab har hver for seg eller i kombinasjon vist seg å ha effekt ved MCL. Et nytt medikament er nå under utprøving, nemlig venetoklaks. Dette er en hemmer av Bcl2 og gis som per oral behandling. Effekten ved MCL er meget god og behandlingen er gjennomgående godt tolerert. Hensikten med denne studien som er planlagt av Nordisk Lymfomgruppe er å kombinere lenalidomid, venetoklaks og rituximab for å oppnå bedre resultater og tillegg lære mer om eventuelle bivirkninger. Det er også et betydelig translasjonselement som øker vår kunnskap. Pasientene gjennomgår standard utredning med biopsier, blodprøver og billeddiagnostikk. I tillegg utføres MRD-analyser av blod og benmarg. Behandlingen starter som en fase 1 utprøving for å finne MTD for kombinsjonen. Deretter går den over i fase 2 og man planlegger å inkludere 71-83 pasienter totalt, hvorav 15 tidligere ubehandled

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Karin Fahl Wader

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 2 av 2