Cristin-prosjekt-ID: 601966
Registrert av: SPREK Sist endret: 14. mai 2019 22:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 601966
Registrert av: SPREK Sist endret: 14. mai 2019 22:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

BETAMI studien: Behandling med eller uten betablokkere hos pasienter med hjerteinfarkt

prosjektleder

Dan Atar
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • St. Olavs Hospital HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/455

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Biobank

 • BETAMI Biobank

  Referansenummer hos REK: 2018/455.

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. september 2018 Slutt: 21. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BETAMI studien: Behandling med eller uten betablokkere hos pasienter med hjerteinfarkt

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil gi ny og etterspurt kunnskap om behandling med betablokkere reduserer risikoen for det primære endepunktet død og nytt hjerteinfarkt hos pasienter med akutt hjerteinfarkt som har fått åpnet opp den/de trange blodåren(e) med perkutan koronar intervensjon og/eller blodproppoppløsende medikamenter. Studien er en prospektiv randomisert, åpen, endepunktsblindet (PROBE) studie. Hypotese:Betablokkerbehandling er superior til ingen behandling for det primære endepunkt. 5000 pasienter fra alle større sykehus i Norge deltar. En samarbeidende studie skal gjennomføres og inkludere 5000 pasienter i Danmark. Studien har detaljerte inklusjons og eksklusjons kriterier, blant annet skal ikke pasienter med symptomer på klinisk hjertesvikt og/eller redusert pumpefunksjon delta. De sekundære endepunktene og sikkerhetsendepunkter vil bli hentet fra pasientjournaler og nasjonale helseregistre. Data fra journaler, spørreskjema, kliniske undersøkelser og blodprøver vil bli innhentet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Morten Fagerland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kjersti Helene Hernæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Toril Dammen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Sigrun Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »