Cristin-prosjekt-ID: 602108
Registrert av: REK Sist endret: 29. mai 2019, 11:54

Cristin-prosjekt-ID: 602108
Registrert av: REK Sist endret: 29. mai 2019, 11:54
Prosjekt

Best prediksjon av uheldige svangerskapsutfall

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1114

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Best prediksjon av uheldige svangerskapsutfall

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med denne studien er å sammenligne to metoder for å vurdere om et nyfødt barn er undervektig eller overvektig i forhold til svangerskapslengde. Den ene metoden, som er i vanlig bruk i Norge er å vurdere fødselsvekt i lys av svangerskapslengde, der man gjerne sier at et barn er undervektig (small for gestational age) hvis det er under 10 percentilen i vekt for sin svangerskapsuke. Den andre metoden er å bruke "customized birth weight" som i tillegg tar hensyn til etnisitet og mors høyde og vekt.

Denne studien er en registerstudie, som innhenter data fra Medisinsk fødselsregister (MFR) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Opplysninger som skal innhentes fra MFR er: Barnets kjønn, fødselsår fødselsvekt, svangerskapslengde, dødfødsel, død i første leveår, mors vekt før svangerskapet, mors høyde, innleggelse i sykehus for barnet i første leveår, paritet, medfødte misdannelser, isoimmunisering. Opplysninger om landbakgrunn (etnisitet) innhentes fra SSB. Data fra flere land som Finland, Danmark, Wales og, England inngår i denne studien. I Norge inkluderes alle fødte i perioden 1999 til 2016. Enkelte av utfallene er sjeldne, for eksempel dødfødsel, og det er ønskelig å ha så høy presisjon som mulig. Når flere land deltar har man mulighet for å etterprøve funn fra et land til et annet. Dette kan øke generaliserbarheten av funnene. Denne nye kunnskapen kan få konsekvenser hvordan det nyfødte barnet skal følges opp av helsevesenet.

Det er søkt om fritak fra samtykke med begrunnelse i at MFR er et sentralt helseregister som ikke er samtykkebasert og som er opprettet med forskning som et hovedmål. Dataene vil være avidentifiserte, og representerer ikke en trussel mot privatlivets fred. Det er ingen ulemper for deltakerne.

Tittel

Best prediction of adverse pregnancy outcomes

Populærvitenskapelig sammendrag

The purpose of this study is to compare two methods for assessing whether a newborn baby is underweight or overweight relative to its gestational age. The one method, which is in common use in Norway, is to assess birth weight in light of gestational age, where one would say that a child is underweight (small for gestational age) if it is below the 10 percentile weight for his pregnancy week. The second method is to use customized birth weight, which also takes into account ethnicity and maternal height and weight.

This study is a registry study, which collects data from the Medical Birth Registry (MFR) and Statistics Norway (Statistics Norway). Information to be obtained from MFR is: The child's gender, birth year, birth weight, gestational age, stillbirth, death in the first year of life, maternal weight before pregnancy, maternal height, hospital admission for the first year of life, parity, congenital malformations, isoimmunization. Information on country background (ethnicity) is obtained from Statistics Norway. Data from several countries such as Finland, Denmark, Wales and England are included in this study. In Norway, all births are included in the period 1999 to 2016. Some of the outcomes are rare, such as stillbirth, and it is desirable to have as high a precision as possible. When several countries participate, one has the opportunity to verify findings from one country to another. This can increase the generalisability of the findings. This new knowledge can have consequences on how the newborn child should be followed up in health services.

Exemption from consent has been sought on the grounds that MFR is a central health register that is not consent-based and which is created with research as a main purpose. The data will be unidentified and does not pose a threat to privacy. There are no disadvantages for the participants.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Fanny Kilpi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol

Debbie Lawlor

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol

Robert French

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Cardiff University

Anne Marie Nybo Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Københavns Universitet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »