Cristin-prosjekt-ID: 610463
Sist endret: 21. februar 2020, 10:13

Cristin-prosjekt-ID: 610463
Sist endret: 21. februar 2020, 10:13
Prosjekt

Forløpsfarmasøyt - Sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene

prosjektleder

Ben Tore Henriksen
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 950.000
 • Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2061

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ortopedisk kirurgi • Medisinske fag • Samfunnsfarmasi

Emneord

Legemiddelfeil • Legemiddelgjennomgang • Legemiddelbruk • Legemiddelrelatert problem • Pasientforløp • Legemiddelhåndtering • Legemiddelinformasjon • Hoftebrudd • Eldre • Behandling • Legemiddelbehandling

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker
 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov
 • 8.1 Organisering og levering av tjenester
 • 8.5 Ressurser og infrastruktur (helse-, omsorgs- og sosialtjenesteforskning)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
33346724
Sted
Ben Tore Henriksen

Tidsramme

Aktivt
Start: 7. august 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forløpsfarmasøyt - Sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene

Vitenskapelig sammendrag

Sikker legemiddelhåndtering er en global utfordring og et strategisk satsningsområde. Feilhåndtering av legemidler i de helhetlige pasientforløpene utgjør en betydelig pasientsikkerhetsrisiko. I USA utgjør medisinske behandlingsfeil («medical errors») den tredje største dødsårsak totalt i samfunnet. Tross lover, forskrifter og en rekke nasjonale tiltak (Pasientsikkerhetsprogrammet), samt lokale prosedyrer, retningslinjer, revisjoner og tilsyn, lykkes man ikke i å sikre at pasienten foreskrives og bruker riktige medikamenter. En dedikert klinisk farmasøyt som følger pasientforløp (forløpsfarmasøyt) kan skape en glidende overgang fra primærhelsetjenesten, inn i pasientforløpet i sekundærhelsetjeneste og tilbake til primærhelsetjenesten.

Dette prosjektet er et kvalitetshevende tiltak som skal implementeres ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV).

Pasientens legemiddelbehandling vil vurderes fortløpende, med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Ved alle stadier i pasientforløpet vil det gis optimal legemiddeloppfølging og således økt pasientsikkerhet. Tiltaket inkluderer primærhelsetjenesten og skal forbedre de overnevnte utfordringene.

Metoden for legemiddeloptimalisering gjennomføres med en tilpasset versjon av IMM-modellen (Integrated Medicines Management). IMM-modellen er i overenstemmelse med pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratets veileder om legemiddelgjennomgang og er en nasjonal arbeidsmetode for klinisk farmasi i Norge.

Prosjektet vil vurdere forløpsfarmasøytens plass og oppgaver i hoftebruddforløpet på SiV. Det skal belyse områder hvor farmasøyten bidrar til økt pasientsikkerhet og forbedre informasjonsutveksling basert på legemiddeloptimalisering gjennom hele forløpet. I tillegg vil prosjektet vurdere opplevde fordeler med forløpsfarmasøyt via kvalitative metoder.

Sammenlikningsgrunnlaget er nullpunktsdata som i dette tilfelle er en gjennomgang av journalen til de siste 50 hoftebruddspasientene. Gjennomgang av disse nullpunktsdataene gjøres som et masterprosjekt ved Universitetet i Tromsø.

Et estimat på inkluderte pasienter er 60.

Primære endepunkt

 1. Økt epikriseskår

 2. Økt samstemmingsskår

 3. Økt antall epikriser med en legemiddeldel skrevet etter gjeldende prosedyre

 4. Redusert antall uhensiktsmessige legemidler ved utskrivelse

Sekundære endepunkt

 1. Reduksjon i reinnleggelse og dødsfall etter 30 og 90 dager

Kvalitative endepunkt:

 1. Opplevelse av dagens legemiddelbehandling av hoftebruddspasienter

 2. Opplevde fordeler og ulemper av forløpsfarmasøyt

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ben Tore Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF

Yvonne Andersson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF

Maria Krogseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3