Cristin-prosjekt-ID: 611200
Sist endret: 5. juni 2019, 09:46

Cristin-prosjekt-ID: 611200
Sist endret: 5. juni 2019, 09:46
Prosjekt

Constraining the Large Uncertainties in Earth System Model Projections with a Big Data Approach

prosjektleder

Jerry Tjiputra
ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 275268

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2018 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Constraining the Large Uncertainties in Earth System Model Projections with a Big Data Approach

Vitenskapelig sammendrag

Climate scientists around the world develop and use highly complex Earth system models to project future climate change. As the number and level of complexity of these model increase, it is becoming impractical to use traditional tool to analyze the model outputs, and in turn could hinder the discovery of new knowledge that could be critical the society when dealing with future climate change.

The project COLUMBIA is an interdisciplinary project that aims to develop an innovative tool, based on the state-of-the-art machine learning technology, to efficiently analyze large amount of model data to better understand
why some models behave very differently than the others. Combined with our current knowledge of how the climate system works based on the observational evidence, we will constraint the large spread in these model simulations. Also using our novel tool, we hope to filter out those climate models that do not represent well the important dynamics observed in nature. Eventually, optimal future climate projections at global and regional scale

will be achieved using only the best performing models. The project team plans to apply the new tool to determine the tropical Pacific variability and its connection to climate in Europe. The dynamic#of ocean's heat and carbon budgets, and their associated impacts for future climate change will be explored as well.

Activities in the project will strengthen the interactions between climate modeling and observational communities as well as create new interdisciplinary bridge between natural and computational scientists. The proposed work is also well timed as the process for upcoming IPCC-AR6 has just begun and the first batch of new Earth system model simulations will become available in late 2018. New knowledge from COLUMBIA will support the advancement of climate science both nationally and internationally.

Tittel

Redusering av usikkerhetene i klimamodellering ved bruk av Big Data tilnærming

Vitenskapelig sammendrag

Klimaforskere rundt om i verden utvikler og bruker svært komplekse jordsystemmodeller for å projisere fremtidige klimaendringer. Etter hvert som antallet og kompleksiteten til modellene øker, blir det upraktisk å benytte tradisjonelt verktøy for å analysere modellresultatene. Dette kan føre til at man ikke oppdager ny kunnskap om fremtidige klimaendringer som kan være kritiske for beslutningstakere å ha tilgang til.

COLUMBIA er et tverrfaglig prosjekt som tar sikte på å utvikle et innovativt verktøy, basert på den nyeste maskinlæringsteknologien, for effektivt å analysere store mengder modelldata for bedre å forstå hvorfor enkelte modeller oppfører seg veldig annerledes enn de andre. Kombinert med vår nåværende kunnskap om hvordan klimasystemet fungerer, basert på observasjoner, vil vi begrense det store spriket i modellsimuleringene. Ved hjelp av dette nye verktøyet, ønsker vi å filtrere ut de klimamodellene som ikke representerer dynamikken som observeres i naturen. Målet er at fremtidige klimaprognoser på global og regional skala oppnås ved å bruke bare de beste modellresultatene. COLUMBIA vil anvende det nye verktøyet for å bestemme den tropiske Stillehavsvariabiliteten og dens tilknytning til klimaet i Europa. Dynamikken av havets varme- og karbonbudsjetter, og deres tilknyttede virkninger for fremtidige klimaendringer, vil også bli utforsket.

COLUMBIA vil styrke samhandlingen mellom klimamodellering og observasjonssamfunn, samt skape en ny tverrfaglig bro mellom natur- og beregningsforskere. Prosjektet passer også godt inn i den kommende IPCC-AR6 prosessen ved at den første samlingen av nye klimamodell-simuleringer vil bli tilgjengelig i slutten av 2018. Ny kunnskap fra COLUMBIA vil støtte utviklingen av klimavitenskap både nasjonalt og internasjonalt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jerry Tjiputra

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Erica Madonna

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Gudrun Sylte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Camille Li

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Martin Peter King

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »