Cristin-prosjekt-ID: 614106
Sist endret: 20. juni 2019, 19:01

Cristin-prosjekt-ID: 614106
Sist endret: 20. juni 2019, 19:01
Prosjekt

Helhetlig rehabilitering av eldre med sammensatte helseproblemer i kommunehelsetjenesten

prosjektleder

Kari Johanne Kvigne
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysikalsk medisin og rehabilitering • Etikk • Sykepleievitenskap

Emneord

Samhandlingsreformen • Sykepleie til eldre • Tverrfaglig samarbeid • Hverdagsrehabilitering • Kommunehelsetjenester

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Nevrologisk
 • Lunger og luftveier
 • Hjerneslag
 • Generell helserelevans
 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.1 Normal biologisk utvikling og funksjon
 • 3.5 Ressurser og infrastruktur (sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak)
 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov
 • 7.4 Ressurser og infrastruktur (håndtering av sykdommer og tilstander)
 • 8.4 Forskningsdesign og metodologi
 • 8.5 Ressurser og infrastruktur (helse-, omsorgs- og sosialtjenesteforskning)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
75057990
Sted
Jorunn Hov

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helhetlig rehabilitering av eldre med sammensatte helseproblemer i kommunehelsetjenesten

Vitenskapelig sammendrag

I rehabilitering for eldre er det viktig å bevare funksjonsnivå, verdighet,

identitet og integritet, og deres oppfattelse av sammenhenger mellom

overskudd og skrøpelighet (Dolmer m.fl. 2008). Opptrappingsplan for

habilitering og rehabilitering fremhever at dagens forståelse av rehabilitering

er snever og lite tilpasset mål om å mestre eget liv (HOD 2017).

Rehabilitering må sees på i et livsløpsperspektiv, og at mange med kronisk

sykdom kan ha behov for oppfølging gjennom store deler av livet. Det pekes

ut en ny retning for økt mestring, bedre helse og en tryggere hverdag, og

brukerperspektivet poengteres. Den enkeltes mål og ressurser skal være

utgangspunktet for helsehjelpen. Regjeringen vil prøve ut nye arbeidsmåter

og metoder for bedre oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer

gjennom en ny eldrereform, «Leve hele livet» (Regjeringen 2017).

Denne kvalifiseringsstøttesøknaden har som hensikt å utvikle og prøve ut en

modell for rehabilitering av eldre personer med sammensatte helseproblem

i en distriktskommuner. Herøy kommune deltar i kvalifiseringsprosjektet

som samarbeidspart med personale som aktive deltakere/medforskere i

utforming av modellen. Mål og delmål er å utvikle og utprøve en modell

for helhetlig rehabilitering for eldre med sammensatte helseproblemer i

kommunehelsetjenesten gjennom handlingsorientert forskningssamarbeid og

samtidig styrke helsepersonalets kompetanse

 

Metode

Forskergruppa er inspirert forskningsprosjekter der handlingsorientert forskningssamarbeid har vært en metodisk tilnærming.

Handlingsorientert forskningsarbeid er en type aksjonsforskning (Hummelvoll 2006). Metoden forutsetter gjensidig samarbeid mellom aktører i praksisfeltet (medforskere) og forskere om å identifiserer problemer, vurdere mulige årsaker og hvilke intervensjoner som er aktuelle. Metoden er forankret i den fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapstradisjon. Metoden har vist seg nyttig i å utvikle kunnskap relevant for praksis og for å bygge bro mellom teori og praksis (Hummelvoll og Severinsson 2005, Hummelvoll 2006). Karakteristisk for en slik tilnærming er et «innenfra-perspektiv» der en tar utgangspunkt i opplevde utfordringer. Sammen forsøker en å utvikle løsninger på utfordringer, implementere teori og nye løsninger i praksis og slik utvikle ny kunnskap, holdninger og arbeidsmetoder (Hummelvoll og Severinsson 2005, Hummelvoll 2006). Forskningssamarbeidet foregår i 4 faser:

1. Forskeren og medforskerne blir enige om hva de vil utforske, dvs. hvilke ideer, begreper og modeller de vil ta inn i forskningen. Foreløpige problemstillinger identifiseres. Medforskerne enes om å prøve ut metoder, ferdigheter, tilnærminger, endring i organisering og rammer for sin praksis. I fellesskap bestemmes hvordan man skal observere, måle eller andre måter samle erfaringer på. I denne fasen benyttes teoretisk- og erfarings- kunnskap.

2. I denne fase bestemmes hvordan forskningsaksjonen skal gjennomføres. Her anvendes ideer og prosedyrer i den daglige virksomheten. Resultatene av holdninger og handlinger observeres og registreres. Ideer og prosedyrer med utgangspunkt i praktisk kunnskap benyttes i den daglige virksomheten. Både selv-observasjon og observasjon av hverandres virksomhet benyttes. I denne fasen anvendes særlig praktisk kunnskap.

3. Aksjonsfase (intervensjonsfase). Anvendelse av kunnskap fører med-forskerne inn i fordypning av sin praksis som medsubjekt. De møter den praktiske virkeligheten så forutsetningsløst og direkte som mulig i forhold til ideer og oppfatninger fra fase 1. Slik åpnes det for nye erfaringer og for å se hva som hender slik at ny erfaringskunnskap utvikles.

4. Prosjektet evalueres. Deltagerne reflekterer over de opprinnelige forskningsspørsmålene i lys av de erfaringer som er gjort i praksis. Det kan være nødvendig å revidere forskningsdesignet for å sikre at alle erfaringer blir fanget opp på best mulig måte. Oppsummering av prosjektet og publisering er endel av denne fasen.

Utstyr

Det er først og fremst mennesklige ressurser og utvikling av gode samarbeidsrutiner som trengs. Det må settes av tid til kompetanseheving veiledning og oppfølging av alle involverte parter. Helsepersonell i kommunen er med-forskere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Johanne Kvigne

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Jorunn Hov

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nord universitet

Bente Nordtug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Kari Ingstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Aud Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »