Cristin-prosjekt-ID: 616371
Sist endret: 24. november 2022, 14:11

Cristin-prosjekt-ID: 616371
Sist endret: 24. november 2022, 14:11
Prosjekt

Indirect climate change impacts on alpine plant communities (INCLINE)

prosjektleder

Vigdis Vandvik
ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 10.957
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 274712

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Plantegeografi • Økologi • Plantefysiologi

Emneord

Biodiversitet • Effekter av klimaendringer • Fjellplanter • Økosystem

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2018 Slutt: 31. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Indirect climate change impacts on alpine plant communities (INCLINE)

Populærvitenskapelig sammendrag

Fjellområder gir viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, og de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og -tjenester som karbonlagring, områder for utmarksbeite og regulering av flom og jordskred. Samtidig er fjelløkosystemene spesielt utsatt for klimaendringer.

Klimaendringene forårsaker allerede betydelige endringer i fjellnaturen, inkludert forflytning av lavlandsarter oppover i fjellet og nordover i landet med påfølgende effekter på fjellartene og endringer i biologisk mangfold og økosystemfunksjoner. Det er uklart i hvilken utstrekning disse endringene representerer direkte effekter av et endret klima, eller indirekte effekter av at nye lavlandsarter flytter seg oppover i fjellet. Helt nye interaksjoner mellom arter, som oppstår fordi arter ikke flytter seg synkront, kan ha særlig stor innvirkning, særlig dersom de nye artene kommer med helt nye funksjonelle trekk og egenskaper. Disse problemstillingene har til nå fått lite oppmerksomhet i forskningen.

I INCLINE undersøker disse problemstillingene ved hjelp av felteksperimenter. Sommeren 2018 flyttet vi konkurransesterke lavlandsarter opp i fjellet, med og uten kunstig oppvarming, og vi følger nå opp effekten av disse artene på sårbare alpine arter. Etter tre år ser vi at de transplanterte lavlandsartene overlever i fjellet, og blomstrer, men de setter ikke modne frø. Frø av disse artene som sås i fjellet spirer dårlig, og frøplantene har lav overlevelse. Dette tyder på at klimaet foreløpig ikke er varmt nok til at de vil kunne overleve i fjellet. De vokser bedre under eksperimentell oppvarming, men heller ikke her lykkes de med reproduksjon fra frø. I det siste prosjektåret vil vi studere hvordan de transplanterte artene påvirker fjellplantene de vokser sammen med, og om dette påvirkes av oppvarming. Vi vil også undersøke effekter av lavlandplanter med og uten oppvarming på økosystemets karbonlagring.

Klimaendringene fører til oppvarming, men også til mer variabelt vær. Tørke om våren vil kunne ha dramatiske konsekvenser for fjellplantenes frøspiring. Vi har testet dette i et labforsøk, der vi  finner at planter fra regnfulle strøk tåler tørke dårligere enn planter fra tørre strøk. Dette betyr at fjellplanter i oseansiske strøk kan bli mer påvirket av ekstremvær i form av tørke enn fjellplanter i kontinentale strøk.    

I samarbeid med kolleger over hele verden har vi satt sammen en database av klimaeksperimenter i fjellet, og vi undersøker nå om geografisk variasjon i plantenes responser på oppvarming kan forklares av klimatisk eller økologiske faktorer i studieregionen. 

INCLINE samarbeider med EMERALD-prosjektet ved å utforske konsekvensene av våre funn, særlig med hensyn på karbondynamikk, ved bruk aav landoverflatemodellen CLM-FATES. Dette gjør oss i stand til å oppskalere dataene og utforske tilbakekoblinger fra fjelløkosystemet til klimasystemet.  

Resultatene av disse studiene brukes også i modellsimuleringer for å forutsi konsekvensene av klima og klimaendringer for biologisk mangfold på større skala og under ulike fremtidige klimascenarier. INCLINE bidrar dermed til bedre forståelse av de underliggende mekanismene bak effekter av klimaendringer på biologisk mangfold, og til å forstå geografisk  variasjon i effekter klimaendringer

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Vandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Joachim Paul Töpper

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NINA Bergen ved Norsk institutt for naturforskning
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Olav Skarpaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geo-økologisk forskningsgruppe ved Universitetet i Oslo

Kari Klanderud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Olaug Vetti Kvam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Spatial temperature and precipitation gradients predict ten-year shift in community trait composition.

Gya, Ragnhild; Enquist, Brian J.; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Vandvik, Vigdis. 2021, Conference. NMBU, UIBVitenskapelig foredrag

Spatial temperature and precipitation gradients predict ten-year shift in community trait composition.

Gya, Ragnhild; Enquist, Brian J.; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Vandvik, Vigdis. 2021, Conference. NMBU, UIBVitenskapelig foredrag

A test of local adaptation to drought in germination and seedling traits in populations of two alpine forbs across a 2000 mm/year precipitation gradient.

Gya, Ragnhild; Geange, Sonya Rita; Lynn, Joshua Scott; Töpper, Joachim Paul; Wallevik, Øystein; Zernichow, Camilla; Vandvik, Vigdis. 2021, Conference. UIBVitenskapelig foredrag

The power of experimental macroecology in disentangling global change impacts on plants, vegetation, and ecosystems.

Vandvik, Vigdis. 2021, University of Grenoble arrangement. UIBVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 48 | Neste | Siste »