Cristin-prosjekt-ID: 624171
Sist endret: 10. november 2019, 19:52

Cristin-prosjekt-ID: 624171
Sist endret: 10. november 2019, 19:52
Prosjekt

Utvikling av språklige konstruksjoner i norsk som andrespråk: Et bruksbasert perspektiv

prosjektleder

Marte Nordanger
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap • Nordiske språk

Kontaktinformasjon

Sted
Marte Nordanger

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. november 2018 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av språklige konstruksjoner i norsk som andrespråk: Et bruksbasert perspektiv

Vitenskapelig sammendrag

I denne studien ønsker vi å undersøke hvordan språkutviklingen foregår hos fire individer som lærer norsk som andrespråk. Vi legger til grunn at språklæring er en dynamisk, heller enn lineær, prosess der utvikling skjer i et samspill mellom innlærer og omgivelser (jf. Larsen-Freeman, 2015) ved at innlærerspråket både påvirkes av og responderer på affordanser i omgivelsene. Vi tar dermed et bruksbasert perspektiv på læring og antar at språklæring er eksemplarbasert, nemlig at innlærerens språklige repertoar utvikles fra bruk av enkelteksemplarer til mer skjematiserte konstruksjoner gjennom bruk. Vi regner både input og output som bidrag til bruksfrekvens. Vi stiller følgende spørsmål: • Hvordan utvikles språklige konstruksjoner over tid i norsk som andrespråk? - I hvilken grad utvikles andrespråket fra enkelteksemplarer? - I hvilken grad og under hvilke omstendigheter er eksemplarer grunnlag for skjematisering? - I hvilken grad kan språklæring modelleres som en dynamisk, situert prosess? - Hvilke affordanser er tilgjengelige for deltakeren og under hvilke omstendigheter benyttes disse? En forutsetning for å studere språklæring som en bruksbasert og dynamisk prosess er å kunne følge utviklingen nøye og kvalitativt gjennom frekvente datainnsamlingspunkter over et relativt langt tidsrom (Verspoor et al. 2011). Det er også nødvendig å studere dette gjennom fri produksjon der deltakeren selv, så langt det er mulig, eventuelt i samspill med andre, styrer hvordan hen vil uttrykke seg på andrespråket. Studien er grunnleggende kvalitativ, vårt mål er økt innsikt i fire individers språkbruk for å forstå mer om hvordan språkutviklingsprosessen foregår, heller enn å generalisere. På denne måten vil studien være et bidrag i forskningen på andrespråksutvikling generelt, samtidig som den vil tilføre andrespråksdidaktikken ny innsikt og belyse nye aspekter knyttet til undervisning og vurdering av norsk som andrespråk.

Metode

Vekselvis innsamling av skriftlig og muntlig fri produksjonsdata (narrativer) med ca. en ukes intervall gjennom et halvt år. Muntlig data er også samlet inn med utgangspunkt i gjenfortelling.

Semistrukturert intervju og spørreskjema.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Nordanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Gunhild Tveit Randen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Paulina Horbowicz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3