Cristin-prosjekt-ID: 626187
Sist endret: 22. november 2018, 11:59

Cristin-prosjekt-ID: 626187
Sist endret: 22. november 2018, 11:59
Prosjekt

Utviklingsprosjekt. Kvalitet i institusjonsomsorg for personer med demens

prosjektleder

Øyvind Kirkevold
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 31. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsprosjekt. Kvalitet i institusjonsomsorg for personer med demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Act on Dementia WP6

Til tross for økende kunnskap og flere prosjekter for å bedre demensomsorgen i Europa, er det fremdeles store mangler og ujevn kvalitet på tjenestene til personer med demens. Diagnose og oppfølging etter diagnose, omsorg for hjelpetrengende som bør hjemme, pleie og omsorg i institusjon og demensvennlige samfunn, er alle områder hvor det er rom for store forbedringer.
Med bakgrunn i overstående to EU i 2015 initiativ til et nytt program (Joint Action Dementia 2) som skulle bygge på Joint Action Dementia (2009 – 2013) som endte med rapporten ALCOVE med anbefalinger til de europeiske land.  Joint Action Dementia 2 har senere fått navnet «Act on Dementia”. Act on Dementia har som mål å utvikle tiltak for å bedre tjenestene til personer med demens og å prøve ut tiltakene i pilotprosjekter. Satsningsområdene er: Diagnostikk og oppfølging etter diagnose (WP4), krisehåndtering (WP5), kvalitet i institusjonsomsorg (WP6) og demensvennlige samfunn (WP7).

Metode

Arbeidspakke 6 (WP6) Kvalitet i institusjonsomsorg
Denne arbeidspakken vil bedre forholdene for personer med demens som er under heldøgnsomsorg i tilrettelagte gruppeboliger eller sykehjem. Det skal utvikles eller tilpasses tiltak som prøves ut i minst et distrikt eller en institusjon i hvert av landene som deltar i arbeidspakken. 

Arbeidet I WP6 gjøres i to trinn hvor hvert trinn ender opp med en rapport til EU (deliverables)
Første trinn er å beskrive evidens eller konsensus, for hva som er god demensomsorg i institusjon. Det gjennomføres et litteratursøk som først og fremst ser på tidligere litteratur gjennomganger (literature reviews) «state of the art» dokumenter og konsensusrapporter. Dette arbeide skal oppsummeres i en evidensrapport – deliverable 1.
Neste trinn er å beskrive eller utvikle tiltak som skal prøves ut i pilotprosjekter i hvert land i arbeidspakken. Tiltakene som skal prøves ut skal være basert på evidens beskrevet i evidensrapporten. Pilotprosjektene skal evalueres med tanke på gjennomførbarhet i de enkelte land og hva som skal til for at slike tiltak skal kunne gjøres i større skala over hele Europa.
Alle medlemslandene i WP6 ønsker å prøve ut tiltak for å møte neuropsykiatriske symptomer hos personer med demens. I tillegg vil Norge ha et prosjekt på å bedre palliative omsorg på sykehjem.
Høsten 2016 og våren 2017. Litteraturgjennomgang
Høsten 2017. Planlegging av Intervensjon
Vår og høst 2018. Utprøving av forskjellige tiltak i institusjoner
Våren 2019 Rapportskriving
Act on Dementia avsluttes med sluttkonferanse i oktober 2019.

Tittel

ACT ON Dementia Learn about best practice

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kari Midtbø Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Berit Grønnestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedirektoratet

Brigitte Verhage

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nederland

Marieke den Brejen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nederland
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »