Cristin-prosjekt-ID: 626873
Sist endret: 13. august 2020 12:08

Cristin-prosjekt-ID: 626873
Sist endret: 13. august 2020 12:08
Prosjekt

Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021

prosjektleder

Trine Strand Bergmo
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av elektronisk multidose 2017-2021

Vitenskapelig sammendrag

Dette er en videreføring av prosjektet "Erfaringer med pilotering av multidose i e-resept 2014-2016". Se https://ehealthresearch.no/pro...

Forskningen skal gi kunnskap om hvordan multidose i e-resept best kan innføres nasjonalt for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i legemiddelhåndteringen for multidosebrukere. 

MÅL

1. Kartlegge erfaringer med innføring av elektronisk multidose, utrede konsekvenser løsningen har for den enkelte aktør og fremme kunnskap om hvordan multidose best kan innføres nasjonalt.

2. Utrede endringer i pasientens legemiddelbehandling over tid som følge av å gå fra papir til elektronisk ordinering av multidose.

 • Kartlegge pasientsikkerheten ved å måle avvik på legemiddelsamstemthet før og etter innføring av elektronisk multidose
 • Få kunnskap om elektronisk løsning for multidose kan bidra til bedre/riktigere legemiddelbehandling for pasienter som får legemidler ordinert via e-resept sammenliknet med papirordinering av multidose
 • Utrede om arbeidspraksis, roller og ansvar for helsepersonell endres med e-multidose og fremskaffe kunnskap om endringsprosesser og årsakssammenhenger

Metode

Det skal utarbeides og gjennomføres intervju med aktørene som skal delta i ny pilot. Dette gjelder både fastleger, apotekansatte og sykepleiere i hjemmetjenesten. Spørsmålene som utarbeides vil ta utgangspunkt i de erfaringene som har fremkommet i pilotkommunene i Rogaland og bearbeides slik at det kan bidra til kunnskap om hvordan e-multidose best skal innføres nasjonalt.

Fokusområder:

 • Erfaringer fra selve implementeringsprosessen (samstemming og tidsbruk), dvs. det å gå fra papirordinasjonskort til e-resept hos fastlege, apotek og hjemmetjenesten.
 • Kartlegge arbeidspraksis, endringer i roller, faktisk og opplevd ansvar, og hvordan kommunikasjon og samhandling endres ved e-multidose og om eventuelle endringer påvirker tjenesten.
 • Erfaringer med den elektroniske løsningen i drift
 • Tiltak som kan gjøre elektronisk multidose bedre

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Strand Bergmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anne Gerd Granås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Galenisk farmasi og samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo

Anette Vik Jøsendal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Torsten Risør

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Elin Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Potentially inappropriate prescribing to older patients receiving multidose drug dispensing .

Jøsendal, Anette Vik; Bergmo, Trine Strand; Granås, Anne Gerd. 2020, BMC Geriatrics. UNN, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1