Cristin-prosjekt-ID: 629517
Sist endret: 10. desember 2018, 13:49

Cristin-prosjekt-ID: 629517
Sist endret: 10. desember 2018, 13:49
Prosjekt

Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis

prosjektleder

Audhild Høyem
ved Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Nord RHF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 1. mai 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Koordinatorroller i sykehus for kontinuitet i pasientforløp: idealer og praksis

Vitenskapelig sammendrag

Pasienter og brukere med langvarige og sammensatte behov for helsetjenester erfarer ofte utfordringer med kontinuitet, oversikt og forutsigbarhet i tjenestene. Myndighetene har lovpålagt ordninger for å sikre at sykehusene skal oppnevne personlig koordinator til pasienter med langvarige behov for tjenester fra ulike avdelinger og profesjoner. Koordinatorens oppgaver er å samordne tjenester fra ulike avdelinger og helsetjenester, sørge for behandlings- og oppfølgingsplaner, ivareta informasjonsflyt, være kontaktperson for pasient og pårørende, samt sørge for brukermedvirkning. 

 Det er ambisiøse mål og forventninger til ordningene, men få føringer ut over at målet skal oppnås gjennom at pasienten får en personlig koordinator. Prosjektet er todelt. En del skal utvikle innsikt gjennom intervjuer med erfarne: hvordan fagfolk i spesialisthelsetjenesten fanger opp og forholder seg til pasienter som trenger bistand til kontinuitet og sammenheng i sine forløp og hvordan koordineringsarbeid utføres i praksis. Del to er en diskursanalyse policydokumenter som omhandler ordningene koordinator i spesialisthelsetjenesten og kontaktlegeordningen.

Metode

Prosjektet omfatter kvalitative studier av ulike koordineringsroller i sykehus som skal sikre sammenheng i pasientforløpet for denne pasientgruppa.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Audhild Høyem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Barbara Deede Gammon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Aslak Steinsbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gro Berntsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 4 av 4