Cristin-prosjekt-ID: 630789
Sist endret: 17. desember 2018 14:42

Cristin-prosjekt-ID: 630789
Sist endret: 17. desember 2018 14:42
Prosjekt

VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse

prosjektleder

Marianne Vibeke Trondsen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse

Vitenskapelig sammendrag

VIDEOCARE er et forskningsprosjekt som studerer bruk av videokonferanse (VK) til spesialistvurderinger av pasienter i akuttpsykiatriske situasjoner, innenfor Avdeling Sør, Allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Det er en betydelig utfordring å sikre tilgang til psykiatriske legespesialister i distriktsområder. Tilgjengeligheten er særlig begrenset innenfor akuttpsykiatri. Videokonferanse benyttes i økende grad til planlagte pasientkonsultasjoner innenfor psykisk helsevern, men det finnes begrenset utprøving og forskning på bruk av VK i akuttpsykiatriske situasjoner. For å sikre tilgang til legespesialist for sitt opptaksområde har Avdeling Sør, Allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), etablert et desentralisert akuttpsykiatrisk tilbud ved 3 ulike sentre for psykisk helse (SPH) i Sør-Troms (Harstad), Ofoten (Narvik) og Midt-Troms (Silsand). Gjennom et vaktsamarbeid er psykiatere døgnkontinuerlig tilgjengelige for akuttpsykiatriske spesialistvurderinger og kan delta i pasientkonsultasjoner via VK. Tilbudet startet opp høsten 2011 som første norske VK-tjeneste for akuttpsykiatriske konsultasjoner.

Studien undersøker hvorvidt og hvordan bruk av videokonferanse (VK) til spesialistvurderinger av pasienter i akuttpsykiatriske situasjoner vil kunne forbedre det akuttpsykiatriske tjenestetilbudet til pasienter i distriktsområder. Basert på tilsammen 29 kvalitative intervjuer, derav 5 pasienter, 5 psykiatere i vaktordningen og 19 øvrig helsepersonell ved sentrene, har studien utforsket erfaringene med tilbudet og betydningen av å benytte VK til pasientvurdering og beslutningsstøtte.

Resultatene viser at VK bedrer tillit i en desentralisert behandlingskjede gjennom styrket pasientinvolvering, redusering av usikkerhet, deling av ansvar mellom helsepersonell, og ved at VK oppleves som et sikkerhetsnett også når det ikke er i bruk (Trondsen, Bolle, Stensland & Tjora, 2014). Telefon er likevel den primære kontaktform mellom lokalt helsepersonell og legespesialist i vaktordning, mens VK blir brukt i mer komplekse og utfordrende pasientvurderinger. VK viser seg å være særlig nyttig i utfordrende situasjoner når det er usikkerhet knyttet til vurdering av alvorlighetsgrad og behandlingsnivå, behov for å styrke alliansen mellom pasient og helsepersonell og ved uenighet i vurdering av pasientens tilstand eller behandling (Bolle, Trondsen, Stensland & Tjora, 2017). En sosiologisk analyse av betydningen av å bruke VK til kommunikasjon mellom pasient, legespesialist og lokalt helsepersonell, viser at VK-konsultasjonen har både en pragmatisk og symbolsk dimensjon. Mulighet for rask spesialistvurdering av pasienten med alle involverte parter til stede via VK, er ofte nyttig, hensiktsmessig og effektivt i en akuttsituasjon. Samtidig viste studien at bruken av VK til pasientvurderinger også har en symbolsk betydning. VK-konsultasjonene gir pasientene direkte tilgang til legen, mulighet til å beskrive egen helsetilstand selv, og de involveres i vurdering og beslutninger om egen behandling. Bruk av VK til samhandling over avstand mellom legespesialist, pasient og helsepersonell, kan med dette bidra til en mer pasientsentrert akuttpsykiatrisk tjeneste (Trondsen, Tjora, Broom & Scambler, 2018).

MÅL

Formål med studien er å få økt kunnskap om bruk av videokonferanse til spesialistvurderinger av pasienter i akuttpsykiatriske situasjoner.

Metode

Det er benyttet kvalitativ metode. Det er gjennomført 29 individuelle intervjuer, derav 5 pasienter, 5 psykiatere i vaktordningen og 19 øvrig helsepersonell tilhørende de 3 respektive sentrene for psykisk helse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Vibeke Trondsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stein Roald Bolle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Geir Øyvind Stensland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Aksel Tjora

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Gir akutt psykiatrisk hjelp via video.

Trondsen, Marianne; Bolle, Stein Roald; Stensland, Geir Øyvind; Tjora, Aksel. 2018, UNN, NTNUIntervju

The symbolic affordances of a video-mediated gaze in emergency psychiatry.

Trondsen, Marianne; Tjora, Aksel; Broom, Alex; Scambler, Graham. 2018, Social Science and Medicine. UNN, UoS, NTNU, UNSWVitenskapelig artikkel

Usefullness of videoconferencing in psychiatric emergencies - a qualitative study.

Bolle, Stein Roald; Trondsen, Marianne Vibeke; Stensland, Geir Øyvind; Tjora, Aksel. 2017, Health and Technology. UNN, NTNUVitenskapelig artikkel

Video-confidence: a qualitative exploration of videoconferencing for psychiatric emergencies.

Trondsen, Marianne Vibeke; Bolle, Stein Roald; Stensland, Geir Øyvind; Tjora, Aksel. 2014, BMC Health Services Research. UNN, NTNUVitenskapelig artikkel

VIDEOCARE: Decentralised psychiatric emergency care through videoconferencing.

Trondsen, Marianne Vibeke; Bolle, Stein Roald; Stensland, Geir Øyvind; Tjora, Aksel. 2012, BMC Health Services Research. UNN, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5