Cristin-prosjekt-ID: 631321
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631321
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

NAD supplementering for å hindre progressiv nevrologisk sykdom i Ataxia Telangiectasia

prosjektleder

Hilde Loge Nilsen
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/419

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. februar 2017 Slutt: 16. februar 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NAD supplementering for å hindre progressiv nevrologisk sykdom i Ataxia Telangiectasia

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å finne nye terapeutiske muligheter for pasienter med Ataxia Telangiectasia (AT). AT er en genom-instabilitetssykdom som gir alvorlig immunsvikt, men også progressiv nevrodegenerasjon i lillehjernen. AT forårsakes av en mutasjon i ATM genet, som koder for ATM kinase, et protein involvert i DNA reparasjon. Opphavet til immunsvikten i AT-pasienter er funksjonen til ATM i DNA—skaderesponsen, mens mekanismene for de nevrologiske/nevrodegenerative manifestasjonene av sykdommen ikke er helt ut forstått. Forsøk i prekliniske modeller for AT indikerer at de nevrologiske manifestasjoner av AT sykdom er forårsaket av en ervervet mitokondriell dysfunksjon sekundært til utarming av cellulære NAD+ nivåer. Forskerne har også vist at de nevrologiske manifestasjoner av sykdommen kan hemmes farmakologisk ved å intervenere ved flere sentrale punkt i patogenesen. Disse funnene utmeisler derfor nye terapeutiske muligheter for de nevrologiske manifestasjoner av AT, som det i dag ikke finnes noen effektiv behandling for. I dette prosjektet vil forskerne: 1) Bekrefte at sykdomsmekanismene beskrevet i prekliniske modeller gjelder i mennesker. Dette vil primært valideres ved bruk av molekylærbiologiske metoder i historisk materiale (biologisk materiale fra AT pasienter samlet inn i perioden 1994-2010). 2) Teste om gjenopprettelse av NAD+ nivåer ved å gi tilskudd av nikotinamid ribonukleosid (NR), normaliserer biokjemiske parametre i fibroblaster derivert fra AT pasienter. 3) Studere mekanismer bak fenotypevariasjon i cellekultur. 4) Gjennomføre en pilot intervensjonsstudie som del av klinisk oppfølging. Forskerne ønsker å benytte historisk materiale lagret i tidligere godkjent forskningsbiobank: «Mekanismer for kreftrisiko, nevrodegenerasjon og tidlig aldring hos pasienter med sykdommen AT og deres slektninger» (REK:S96223). Nye deltagere i prosjektet skal rekrutteres fra den generelle kliniske oppfølgingen av AT pasienter. Barn med AT følges opp rutinemessig hver 6. måned ved Barnerehabiliteringsenheten i Hedmark, Sykehuset Innland. Inklusjonskriterier er sikker AT sykdom, kjent AT bærer i slekt med AT pasient. Barn må være over 3 år. Tidligere registrerte opplysninger som skal hentes fra pasientjournal er: sikker diagnose, mutasjonstester og klinisk oppfølging. Biologisk materiale som skal hentes inn er: blodprøver, fibroblaster, urinprøver og annet relevant biologisk materiale. Motorisk testing er inkludert i monitorering ved oppfølging. I tillegg skal det måles NAD+-nivå, vitamin B3, mitokondriefunksjon, parylering, og funksjonelle parametre (SARA, ICARS, GS, AT-NEST). I intervensjonsdelen vil det rekrutteres 8 pasienter som skal gis nikotinamid ribonukleosid (NR) som supplement til vanlig diett. Av protokoll fremgår det at det skal gis 100 mg NR oralt, to ganger daglig. Av de rekrutterte deltagerne skal det tas 10 ml ekstra blod til biokjemiske analyser i tillegg til blodprøver som tas som del av oppfølging. Deltagerne skal evalueres for funksjonelle parametre og avgi blodprøve ved inklusjon, og etter 14 dager, 3 mnd, 6 mnd og 12 mnd. VABS vil brukes til å måle atferdsmessige bieffekter, og generell sykdomsprogresjon vil bli målt ved hjelp av Clinical Global Scale rating instrument for AT. To pasienter vil testes hver dag, og videomonitorering vil bli benyttet for å sikre nøyaktig scoring og re-evaluering av testresultater.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Loge Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Trudy Burgers

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Asbjørg Stray-Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gry Hilde Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4