Cristin-prosjekt-ID: 631403
Registrert av: REK Sist endret: 24. februar 2021, 09:25

Cristin-prosjekt-ID: 631403
Registrert av: REK Sist endret: 24. februar 2021, 09:25
Prosjekt

Nye familier

prosjektleder

Kari Glavin
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1378

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 1. oktober 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye familier

Populærvitenskapelig sammendrag

Målene for «Nye familier» er å styrke barnefamilier og fremme god helse hos foreldre og barn og styrke mor og fars mestringsevne og trygghet i foreldrerollen. Tilbudet omfatter gjentatte hjemmebesøk av helsesøster til førstegangsforeldre fra svangerskapet til barnet er 2 år. Vil «Nye familier» øke kvaliteten på eksisterende helsestasjonstjeneste, sikre en brukertilpasset tjeneste og muliggjøre tidlig intervensjon med et helsefremmende og forebyggende perspektiv? Case – kontroll studie. To casebydeler som har implementert «Nye familier» og to kontrollbydeler som ikke har implementert «Nye familier» vil delta. Spørreskjemaundersøkelse til foreldrene i alle fire bydelene på flere tidspunkt barnets første leveår og kvalitative intervjuer med foreldre. Kasustikker skal utvilkles for å sikre kunnskapsspredning og dokumentasjon. Kunnskapsbasen dokumenteres gjennom refleksjonsnotat og fokusgruppeintervjuer med helsesøstre for å identifisere behov for eventuelle endringer av «Nye familier».

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Glavin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Kari Glavin

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Nina Olsvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Beate Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anne-Martha Utne Øygarden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »